Християнство

16 април 2018 12:43

Светла седмица за Католическата църква от източен обред

София Христос Възкръсна! Наистина Възкръсна! – нестихващият поздрав, с който всички християни се поздравяват до големия празник Петдесетница. С този поздрав, ежедневно, сме призовани да не забравяме и че Христовото Възкрасение трябва да бъде и...

източник: bg.radiovaticana.va
Виж повече

 
Свързани новини

Промените в закона ЗА вероизповеданията могат да станат закон СРЕЩУ тях

17 October 2018 18:49

Католическата църква в България публикува становището си относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Католическият свят е силно разтревожен от предложените промени и настояват католическите йерарси в България силно и твърдо се противопоставят на всички дискриминационни уредби, които са в духа си срещу човешките права и свободата на съвестта. Ето и текста на становището: Уважаеми дами и господа Народни представители, Обръщаме се към вас преди разглеждането на ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в пленарна зала за II-ро гласуване, за да изразим отново силната тревога и безпокойство на Католическата църква относно дискриминационното му съдържание, което поставя под сериозна заплаха свободата на религиозните общности и институции и предвижда недопустима намеса на Държавата в автономния живот на регистрираните в Република България вероизповедания, в т.ч. на Католическото вероизповедание. Вероизповеданията са наднационални организации, посветени единствено на спасението на човешката душа и близостта с Бога, те нямат национална и патриотична принадлежност, затова всеки ксенофобски уклон на нормативната им уредба трябва еднозначно да бъде отхвърлен. I. ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. възпроизвежда разрешения на отменения Закон за изповеданията (обн., ДВ, бр.48/01.03.1949 г., частично обявен за противоконституционен с Решение № 5/1992 г. на КС на РБ, ДВ, бр.49/16.06.1992 г., отм., ДВ, бр.120/29.12.2002 г.), уреждал обществените отношения относно вероизповеданията, религиозните общности и религиозните институции в отречения от днешната демократична Държава тоталитарен период: а) Според чл.9, ал.2 от отменения Закон за изповеданията, „свещенослужителите на изповедания, които поддържат канонически отношения с чужбина, не могат да встъпят в длъжност, преди да бъдат утвърдени от директора на изповеданията“. Аналогично разрешение се предлага сега в § 9 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г.; б) Според чл.10 от отменения Закон за изповеданията, „свещенослужители и длъжностни лица в кое и да е изповедание могат да бъдат само лица, които са български граждани“. Аналогично разрешение се предлага сега в § 9 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в) Според чл.13 от отменения Закон за изповеданията, „Изповеданията изпращат бюджетите си за сведение в Дирекцията на изповеданията при Министерския съвет. Финансовата дейност на изповеданията подлежи на контрола на държавните финансови органи ...“ Още по-обременяващо за вероизповеданията разрешение се предлага сега в § 6 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. г) Според чл.24 от отменения Закон за изповеданията, „изповеданията могат да получават материални помощи и дарения от чужбина само с разрешение на директора на изповеданията”. Още по-обременяващо вероизповеданията разрешение се предлага сега в § 6 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. II. Законопроектът ограничава свободата на религиозните общности и институции, погазва основни принципи на правото и противоречи на действащи правни норми: а) противоречие с други разпоредби на Закона за вероизповеданията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Закона за вероизповеданията в настоящата му редакция, според която „вероизповеданията са свободни и равноправни“, „недопустима е държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции“ и „не се допуска дискриминация на верска основа“ (чл.4). б) противоречие с Конституцията на Република България ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Конституцията, според която вероизповеданията са свободни и независими от държавата (чл.13, ал.1 и 2), свободата на съвестта, на мисълта и на избора на вероизповедание и на религиозни възгледи е ненакърнима (чл. 37, ал.1), не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на религиозен признак (чл.6, ал.2). Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие и отменят онези правни норми, които им противоречат (чл.5, ал.2). в) противоречие с практиката на Конституционния съд Според диспозитива на Решение № 5/11.06.1992 г. по к.д. № 11/1992 г. на КС, „Правото на вероизповедание не може да бъде ограничавано по никакъв начин освен в случаите на чл.13, ал.4 и чл.37, ал.2 от Конституцията, а именно когато религиозните общности и институции се използват за политически цели или когато свободата на съвестта и вероизповеданието е насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. Посочените ограничителни основания са изчерпателно изброени и не могат да бъдат разширявани или допълвани чрез закон или чрез тълкуване… Религиозните общности и институции са отделени от държавата. Недопустима е държавна намеса и държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции, както и в тяхното обществено проявление освен в посочените вече случаи на чл.13, ал.4 и чл.37, ал.2 от Конституцията.“ С цитираното решение на КС са отменени редица норми от Закона за изповеданията от 1949 г. поради противоречието им с чл.13 и чл.37 от Конституцията на Република България, а значителна част от отменените като противоконституционни норми се предвижда да се върнат към живот със ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. г) противоречие с правото на Европейския съюз, което се ползва с примат по чл.5, ал.4 от Конституцията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Европейската конвенция за правата на човека, според която свободата на религия (индивидуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване и спазване на ритуали) подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в интерес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, здравето и морала или за защитата на правата и свободите на другите (чл.9), а свободата на религия следва да бъде осигурена без всякаква дискриминация (чл.14). д) противоречие с норми на международното право, които се ползват с примат по чл.5, ал.4 от Конституцията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека, която поставя упражняването на религиозна свобода („индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали“) „като обща мярка, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и държави“, като „чрез последователни национални и международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване“ (чл.18) и на Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., според който религиозната свобода („индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, ритуали, религиозни обреди и обучение“) „подлежи само на такива ограничения, предвидени от закона и необходими за защитата на обществената сигурност, ред, здраве и морал, или на основните права и свободи на другите“ (чл. 18). III. Считаме, че следните предлагани със ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. ограничения е наложително да бъдат преосмислени, като предлагаме: а) отпадане на всички норми, които водят до дискриминация и неравноправно третиране на регистрираните вероизповедания според броя на принадлежащите към тях граждани (1 % от самоопределилите се според последното преброяване), в т.ч. на нормите, предвиждащи държавна субсидия единствено за вероизповеданията, надхвърлящи този праг. Считаме за естествено и справедливо субсидията в предвидения в пар.14 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. размер да се определя според броя на принадлежащите към вероизповеданието граждани, но поставянето на праг дискриминира традиционни за България вероизповедания, каквото е Католическото изповедание. б) промяна на режима на даренията за вероизповеданията: б.1 отпадане на абсолютната забрана за получаване на дарения от „чужди държави и лица за възнаграждение на персонал („свещенослужители и служители на религиозни институции“). б.2. отпадане на разрешителния режим („предварително разрешение от дирекция „Вероизповедания“) за получаване на дарения от „чужди държави и чужди физически или юридически лица“. Не бива да бъде пренебрегвано и обстоятелството, че ограничаването на даренията от държави от ЕС, юридически лица със седалище в ЕС и физически лица, граждани на държава, членка на ЕС, противоречи на правото на Европейския съюз. б.3. отпадане на изискването за последващо отчитане на даренията от „местно физическо или юридическо лице“ пред дирекция „Вероизповедания“. в) отпадане на дискриминационните забрани относно свещенослужителите и служителите на вероизповеданията, а именно: изискването свещенослужителите и служителите на вероизповеданията да бъдат български граждани, а чужди граждани – единствено с разрешение на дирекция „Вероизповедания“. г) ревизиране на забраната вероизповеданията да откриват духовни училища. Изложеното по-горе относно ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в пълна степен се отнася и до Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията със сигнатура 854-01-35/09.05.2018 г., също приет на I-во гласуване в пленарно заседание от 11.10.2018 г. Като оставаме с надежда, че Народното събрание на Република България няма да допусне приемането и влизането в сила на нормативна уредба в областта на вероизповеданията, която по съществото си представлява реставрация на тоталитарните уредби, третира неравноправно регистрираните вероизповедания, погазва принципите на правовата държава, отрича свободата на вероизповеданията в противоречие с Конституцията и с международните актове, по които Република България е страна, С уважение: + Христо Пройков, Апостолически екзарх и Председател на Епископската конференция на Католическата църква в България

Защо Богдан Прошек построи католическа църква в София? (СНИМКИ)

08 October 2018 06:30

Католическата църква „Свети Франциск от Асизи“ в София е построена от Богдан Прошек. Интересна е обаче причината за нейното създаване, припомнят от фейсбук групата "Братя Прошек". Богдан Прошек имал 5 дъщери. Той горещо се молел на Господ да го дари с наследник. За целта отишъл със съпругата си до Божи гроб и си обещал, че ако чудото се случи, ще построи католическа църква в знак на благодарност. Когато се върнали не след дълго се родил Богдан – младши, баща на Вера Прошек - Дворжак. Богдан Прошек изпълнил обещанието си и построил католическата църква „ Св. Франциск от Асизи“ на ул. ”Асен Златаров” в София.

150 години присъствие на сестрите Облатки Успенки в България

21 May 2018 12:37

По случай 150-годишния юбилей от присъствието на сестрите Облатки Успенки, в източнокатолическа енория „Възнесение Господне” в гр. Пловдив ще бъде отслужена тържествена света литургия от 10,30 часа на 26 май. Тя ще бъде предстоятелствана от Апостолическия екзарх епископ Христо Пройков. Началото на сестрите Облатки трябва да се търси още от 1862 година. Отец д'Алзон вече основател на Отците Успенци, чува думите на папата Пий IX: "Аз благославям вашите дела на Изток и на Запад" и приема този благослов като доказателство че Господ му дава като мисия да работи за обединението с Православната Църква, присъстваща на Изток. Отец д' Алзон изпраща отец Галаберт в България през 1863 година. Отец д'Алзон, решава да основе една нова общност- Това ще бъде Обществото на сестрите Облатки Успенки основани на 24 май 1865 година със съдействието на Майка Емануел-Мари Коренсон. Новициятът отворя врати в южна Франция-Виган (родния град на отец д'Алзон) и приема символично името "Света Богородица от България". Те получават от отец д'Алзон името Облатки в смисъла - да се жертват в служба на църквата - и още името Успенки за да отбележи връзката им с отците Успенци. Първите сестри Облатки пристигат в България на 24 май 1868 година. Днес сестрите Облатки действат в 19 страни, в различни континенти. Празникът Петдесеятница бе честван тържествено от верните в Софийско-Пловдивската епархия на 20 май. Негово Високопреосвещенство монс. Георги Йовчев предстоятелства празничната света литургия в катедралният храм „Свети Лудвик” в гр. Пловдив от 10,00 часа. Този ден бе особено празничен за 20 деца от енории Пловдив, Житница и Парчевич и техните семейства, които приеха тайнството Миропомазание по време на светата литургия в катедралната църква. Жана Стоева София По апела на Съвета на европейските епископски конференции, на 19 май, по време на Светата литургия, клир и верни в Катедралния храм “Успение Богородично”  молитвено се присъединиха към Молитвения ден за мир обявен от Католическата църква в Светата земя, заради "поредното избухване на омраза и насилие". СЕЕК изразява с увереност, че мирът и човешкият живот са незаменимо благо над всякакви национални и международни интереси. Началото на тази седмица беше предшествано от литийно шествие със статуята на Св. Богородица от Фатима в Катедралния храм Успение Богородично. Така на 13 май и тази година възпоменахме първото явление на Света Дева Мария от Фатима. Явявайки се на този ден през 1917 г. на три португалски деца, Майката Божия поощрява към молитва за мир в света и за обръщане на грешниците. Само преди година чествахме100-годишния юбилей от явленията на Дева Мария във Фатима, което освен ежемесечни шествия в манастира на сестрите Евхаристинки, беше отбелязано и с поклоничество до светилището на светата Дева във Фатима, Португалия. За Католическата църква от източен обред в България вълнуващ е 23 май, сряда. В този ден Председателят на Епископската конференцияна Католическата църква в България и Апостолически екзарх епископ Христо Пройков ще отпразнува 47 години свещенически живот. Денят ще започне с благодарствена света литургия към Бога. Седмицата щезавърши с тържественото посрещане на големия християнски празник Петседетница, който Католическата църква от източен обред ще посрещне на 27 май. Наколко дни преди това ще бъде честван празника на светилището на Дева Мария, покровителка на единството на християните, в Малко Търново. На самия празничен ден, 25 май, в католическата енория “Свети Дух” в града ще бъде отслужена тържествена света литургия. В Малко Търново се намира иконата на Света Богородица, коронясана от св. Йоан Павел ІІ, тогавашен папа, при посещението му в България през 2002. Иконата бе коронясана от светеца точно на 25 май. Тя е дар от отците Възкресенци от Полша, които я съхраняват и пазят със себе си от 1905 г. Първоначално се намира в Одрин, след това в Стара Загора и Малко Търново, следвайки мисията на отците Възкресенци. Навлизаме в предпоследната седмица на Майската набожност, време, в което по особен начин се молим на Бог чрез застъпничеството на Света Богородица. Светата Броеница през тези дни се моли по един по-специален начин във всички католически енории. Гергана Дойчинова Никополска епархия На 19 май, енорийският свещеник на гр. Варна  отец Яцек Вуйчик отпразнува 20 години от своето свещенническо ръкоположение на 21 май 1998 г. Празничната литургия по този повод бе отслужена в 11 ч. в църква „Благовещение Господне“ във Варна. Да почетат годишнината на отец Яцек в литургията участваха свещениците от цялата Никополска епархия, заедно с Епископ Петко Христов. Отец Яцек Пьотр Вуйчик е роден на 27 юни 1971г. в град Пилзно, южна Полша. Начално и основно образование завършва в родния си град. Средното си образование и матури завършва в частно училище на ордена на отците възкресенци в гр.Познан. През 1991 г. влиза в новициата на отците-възкресенци в Полша. През 1992 г. започва да учи във висшата семинария в гр.Краков, като две години учи философия и четири години богословие, като едновременно завършва и втори факултет по философия в същия университет. Отец Яцек е ръкоположен на 21 май 1998 г. в гр.Краков. Две години той работи като заместник енорист в село Виесхово в северна Полша, като едновременно с това е капелан в близкия затвор и преподава вероучение в местното училище. През 2000г. на 26 октомври Господ го изпраща като мисионер в България, първо в Екзархията в София при монс.Христо Пройков, а после в Мисията на Отците Възкресенци в Малко Търново и Бургас и оттогава работи в Католическата църква в България. През 2001 г. е назначен за енорист на Бургас за половин година, а от 15 декември 2001 г. е свещеник в енорията в Шумен. Когато през 2003 г. във Варна се разболява тежко енористът отец Мариан Грондел, неговият орден го изпраща във Варна и той става свещенослужител в Никополска Епархия с благословията на Никополския Епископ Монсиньор Петко Христов. От 2003г. до настоящия момент отец Яцек е енорийски свещеник на Католическа енория “Непорочно Зачатие на Дева Мария”, вече "Благовещение Господне" в град Варна, като 9 години е бил и Настоятел на отците-възкресенци в България. На 19 май младежи от двете енории на гр.Белене, заедно с отец Паоло Кортези бяха в Стара Загора при отците салезианци. Там те се срещнаха с младежи от ромски произход, с които работят мисионерите на Дон Боско. На 19 май, в навечерието на Петдесятница, в 20 ч. в енория „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Свищов бе отслужено Бдение за Петдесятница. Домакините от Свищов, заедно с отец Патрик Виал, посрещнаха верни, предимно младежи, от съседните енории: Белене, Ореш и Малчика за пътуваща Тезе молитва. Верните се молиха заедно с братята от протестантските църкви - методистката и на Благата вест, за единство в и между нашите общности. На 11 май бе дадено началото на молитвена Деветница за Петдесятница в енория „Непорочно зачатие на Дева Мария“ в с.Ореш. В енория „Дева Мария от Фатима“ в Плевен, от месец май до месец октомври, на всяко 13-то число от месеца се провежда фатимска набожност в епархийното светилище. На 12 май в църква „Св.Антон“ в гр.Белене бе отслужена възпоменателна литургия за сестра Габриела Босилкова. Верните се молиха за душата на с.Габриела, племенничка на Епископ Евгений Босилков, починала на 14.05.2001 г. – 17 години от смъртта й. На 20 май в енориите на Никополската епархия бе отбелязан големият празник Петдесятница. Тържествената литургия в Катедралният храм „Св.Павел от Кръста“ в Русе, бе отслужена в 10 ч. от енорийския свещеник отец Валтер Гора. От 25 до 27 май във Велико Търново ще се проведе международната научна конференция на тема: „Хистиянските корени на Европа“. Тя се организира от Никополската епархия, по случай 370 години от основаването й и ще се проведе в Аулата на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“. Росица Златева              

Католическата църква у нас възропта срещу промените

18 May 2018 19:49

Католическата църква у нас възнегодува срещу предложените промени в двата законопроекта, внесени на 4 и 9 май 2018 г., за промени в Закона за вероизповеданията. Преди малко повече от седмица ГЕРБ, БСП и ДПС предложиха вероизповеданията у нас да се финансират от държавата. Субсидия да получават обаче само тези, към които принадлежат най-малко 1% от българите. Парите да бъдат разходвани за заплати на свещенослужителите, за образователни дейности и други текущи разходи. Контролът да се възложи на дирекция „Вероизповедания“ към МС и на Сметната палата. В промените католиците виждат "изолиране на българската католическа общност чрез недопускане на служители от друга националност и ограничаване на спомоществователството с общности към и навън от страната". Ето и цялата им декларация: С настоящата декларация желаем да изразим нашето сериозно безпокойство от предложените промени в двата законопроекта, внесени на 4-и и 9-и май 2018 г., за промени в Закона за вероизповеданията от 2002 г. Като ценим загрижеността на политическите сили да предприемат заедно и поотделно мерки срещу заплахите от тероризъм надвиснали над съвременния свят, искаме да подчертаем убеждението си, че службата на общото благо не може и не трябва да подминава основни конституционни принципи като свободата на отделната личност, на религиозната свобода на индивида и на религиозни общности при спазване на принципа за разделност между Църква и Държава. Считаме, че е необходимо да бъде признато и зачитано равно право на религиозна свобода във всички аспекти на всички граждани и религиозни общности, като разчитаме гражданската власт да бди за това юридическо равенство на всички граждани. Сериозна тревога буди предложението Католическата църква и други традиционно представени религиозни общности да бъдат третирани по закон, на принцип на статистически данни, като се забравя важния им исторически принос за формирането на българската идентичност, нация и култура. Много са имената на католически светци от древни времена населявали нашите земи и имали досег с формиращата се българска държава, на апостолически делегати, станали дори папи и допринесли за развитието на средновековна и модерна България. Първата позната на родните историци История на България е написана от католическия епископ Петър Богдан Бакшев. От по ново време всички помнят имена на клирици и миряни като Петър Парчевич и Драган Цанков, които са радеели за съхранението на българската идентичност и дух. Вече 12 столетия отношенията между България и Светия престол са неизменно добри. От 50 години българска правителствена делегация посещава Рим за 24 май и винаги е приемана от Светия отец папата. Всички помним посещението на папа св. Йоан Павел II в България през 2002 г. – несъмнено една от най-големите дати в най-новата ни история. Неприемливо е пред лицето на историята, пред бъдещето, което заедно изграждаме за идните поколения и на настоящето като страна член на Европейския съюз, традиционно представени религиозни общности да бъдат третирани по закон неравностойно спрямо други. Католиците живеят според християнските универсални принципи на братство и равенство и са част от семейството на всички католици по света. Те уважават и съблюдават местните закони и правилници. Изолирането на българската католическа общност, чрез недопускане на служители от друга националност и ограничаване на спомоществователството с общности към и навън от страната, принцип заложен в папски документи още в XIX век и неразделна част на сегашното европейско законодателство, е не само в разрез с универсалния характер на Християнството, но и ни връща към категорично отхвърлените от нашето общество и, както се надяваме, завинаги преодолени практики на тоталитарния строй. Като неразделна част от обществения живот на българите, Католическата църковна общност изразява недоумение от липсата на предварителна разгласа и обсъждания с участие на представители от всички вероизповедания по предложените законопроекти. Настояваме пред уважаемите Народни представители да бъде проведен обстоен и задълбочен обществен дебат с религиозните общности преди да бъдат гласувани промени по Закона за вероизповеданията. Разчитаме в диалог, с добра воля и на експертно ниво да бъдат широко и обстойно разгледани и обсъдени внесените законопроекти, за да отпаднат всички дискриминационни предложения, които поставят под въпрос демократичното развитие на България, като държава зачитаща равните права, свободата на съвестта и вероизповеданието на всички свои граждани.

Кардинал Винко Пулич гост на Никополската епархия

12 May 2018 19:41

Празничен бе 12 май в енория „Блажена Дева Мария от Фатима“ в гр.Плевен - верните отбелязаха храмовия празник на плевенската църква, с почитане на мисионерската дейност на Отците Францисканци в България, като част от честването на 370-та годишнина от основаването на Никополската Епархия. Специален гост за празниците беше Негово Блаженство кардинал Винко Пулич архиепископ на Сараево. Той пристигна на 11 май и в чест на енорийския празник, вечерта в епархийното светилище „Блажена Дева Мария от Фатима“ в Плевен бе изнесен концерта „Музика сакра: Аве Мария“, в изпълнение на Общинския Хор "Гена Димитрова" и камерен състав на Плевенската Филхармония. Информация на Росица Златева: Тържествената литургия по повод 13 май бе отслужена в 11 ч. от епископа на Никополската епархия монс.Петко Христов и кардинал Винко Пулич. По време на празничната литургия, заедно с епископ Петко съслужиха: домакините от Плевен, малките братя конвентуалци: енорийският свещеник отец Венци Николов, отец Ярослав и отец Ириней и свещеници от цялата Никополска епархия, дошли с групи верни на празника. Проповед пред верните поднесе кардинал Пулич, Архиепископ на Сараево. Той започна с думи на благодарност: „Благодаря на Епископа на Никополис ад Иструм, Монсиньор Петко Христов, който ме покани във вашата прекрасна страна за честването на 370-та годишнина от основаването на тази Епархия. На драго сърце приех тази покана и изразявам с най-добри чувства моята солидарност и близост с вашата поместна Църква, с нейния пастир, свещеници, богопосветени и всички верни. Аз произхождам от страната, от която са дошли при вас като мисионери францисканските монаси. Разбирам много добре какво означава да се живее като малцинство сред мнозинство. Какво значи да се налага да се отстояват правата и достойнството, като се съхранява упованието в Бога и верността към Кръщението.“ Кардинал Пулич направи подробен исторически обзор на дейността на отците-францисканци в българските земи и сред нашия народ. Кардиналът се спря, по-специално на душепастирската дейност на Братята францисканци от Босна в България. Той припомни, че Папа Инокентий IV изпраща през 1245 г. францискански монаси в България, за да работят за единството на Църквите. Първите мисионери, работили в България, са францисканците от Босна. През 1365 г. – продължи кардиналът - унгарският крал Людовик I Анжуйски се обръща към мисионерите францисканци и брат Марко от Витербо, генерален министър на Францисканския Орден, да изпратят мисионери в България и възлага на босненския викариат осъществяването на тази задача. Католицизмът сред българите в онова време води началото си от Босна. По искане на унгарския крал, босненският викариат изпраща осем францисканци в България. Само за 50 дни те успяват да обърнат в католическата вяра около 200 000 българи. Специално внимание кардинал Пулич обърна на мисионерската дейност на босненския францисканец брат Петър Злоютрич Солинат, изпратен през 1595 г. от Папата като апостолически визитатор в България, за да подкрепи местните католици и да обърне в католицизъм българите павликяни. Брат Петър довежда със себе си няколко босненски францисканци. Те работят неуморно за обръщането на павликяните, а за големият му труд, Папата  назначава брат Петър Солинат за пръв епископ на София. По време на своя епископат, припомни кардинал Пулич, брат Петър полага особени грижи за формирането на местен клир. Изпраща младежи да учат в Клементинския колеж в Рим. Някои от тях по-късно стават епископи и видни представители на българските католици. Брат Петър е този, който установява францисканската мисия в България. През 1624 г. мисията е издигната в отделна кустодия, а през 1676 г. става независима българска провинция. Францисканският Мартирологий го нарежда сред блажените на Францисканския Орден. В края на своята проповед кардиналът каза: „Днес честваме този голям юбилей – 370 години от основаването на тази поместна Църква. За вас това е прекрасен повод да осмислите вашите корени. Да си припомните всички онези, които са посяли семето на вярата в миналото, чрез чиито корени вие живеете днес. Това е също така повод да се отдаде признание на толкова много мъченици, които оросиха с кръвта на своето мъченичество тази земя. Вашите предшественици, преживявайки бурите на историята, напоиха с толкова сълзи и пот тази земя, опазвайки вярата и оставайки верни.“ С моето присъствие, продължи кардиналът, аз ви уверявам, че не сте сами, а цялата Църква е с вас, защото сте обичани и важни за всички нас като свидетели на вярата в тези земи. Чрез това отслужване желаем да обновим надеждата и верността си към Господа, да обновим една Църква, силна в малките неща: това е нашето семейство, което е първото училище на вяра и морал. Кардинал Пулич завърши с пожеланието: „Нека молитвата ви дава сили всеки ден, Евхаристията да ви храни, за да устоявате и да изграждате една общност във вярата. Нека възкръсналият Христос да бъде винаги източник на надежда в ежедневния ви път. Поверявам всички вас на покровителството и застъпничеството на нашата небесна Майка. Амин!“ В края на месата беше отслужен Акт на посвещаване на Католическата църква в България на Дева Мария от Фатима, същия, който тримата български епископи са отслужили през 1996 г. във Фатима, Португалия, в Светилището на Дева Мария. Тогава епископ Петко е дал обещание на Божията Майка, че ще посвети църква на нея в Никополската епархия. След това кардинал Пулич, заедно с епископ Петко и свещениците от плевенската общност извърши благослов на новите икони на Светите братя Кирил и Методий. Визитата на кардинал Винко Пулич в Плевен продължи с посещение в 15 ч. на Историческия Музей в Плевен и поклонение пред надгробната плоча на Епископ Филип Станиславов, първият епископ на Никополска Епархия. Утре, 13 май, кардинал Пулич ще бъде в Русе за отслужване на Света меса в катедралния храм „Св.Павел от Кръста“ в 10 ч., заедно с епископът на Никополска Епархия монс.Петко Христов. В 12.30 ч. Кардиналът ще присъства на официален обяд с представители на религиозните и гражданските власти на град Русе. Същия следобед е предвидена молитва в археологическия център на древния римски град  Никополис  ад Иструм  (Nicopolis ad Istrum) с участието на духовенството от епархията. Вечерта на 13 май кардинал Винко Пулич ще бъде в светилището на Блажен Евгений Босилков в гр.Белене за поклонение и молитва пред реликвата на Блажения мъченик за вярата. За  Радио Ватикана Росица Златева      

COMECE и СЕС се срещнаха с българското председателство на ЕС

08 May 2018 19:39

Делегация на Комисията на Епископските конференции от Европейския съюз (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union- Comece) заедно с представители на Конференцията не европейските църкви (Conference of European Churches – Cec) се срещна на 8 май в София с вицепремиера и министър на външните работи на България, Екатерина Захариева, за обмяна на мнения относно приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Църковната делегация бе ръководена от монсеньор Христо Пройков, председател на Междуобредната епископска конференция на Католическата църква в България. Инициативата е на Католическата църква в България и на двата европейски църковни организма. В църковната делегация взеха участие Марек Мисак, политически съветник по външноевропейските въпроси при Секретариата на Комисията на европейските епископи, Богдан Паташев, генерален секретар на Междуобредната епископска конференция на Католическата църква в Българи, протойерей Хайки Хутунен от Финландската православна църква, генерален секретар на КЕК, придружен от българските представители - членове на КЕК: пастор Даниел Топалски от Евангелската методистка епископална църква в България и пастор Стойчо Апостолов - Обединени християнски баптистки църкви в България. По време на срещата делегацията на християнските църкви в Европа връчи на министър Захариева документът "Размисли на Католическата църква върху приоритетите на българското председателство на ЕС". Текстът съдържа редица предложения и препоръки относно приоритетите на българското председателство, събрани в четирите основни направления: "Бъдещето на Европа и на младите хора", "Западни Балкани", "Сигурност и стабилности" и "Дигитална икономика". Представителите на Църквата изразиха също безпокойството си за ситуацията на мигрантите и подчертаха важността от развитието на по-гостоприемни политики, които да улеснят съжителството в Европа. България изпълнява своето председателство в период на силно усещане на страх и заплахи за сигурността. Настоящите усилия за насърчаване на европейското сътрудничество в областта на отбраната „трябва да се насочат върху насърчаването на човешката сигурност и дългогодишния мир в Европа и по света, поставяйки в центъра хората, семейството и общността, в пълно зачитане на върховенството на закона“. По време на дискусията страните се споразумяха за необходимостта да се даде възможност на младите хора да участват пълноценно на всички нива в обществения, икономическия и политическия живот. Срещата се проведе седмица по-рано от срещата на върха ЕС-Западни Балкани и бе възможност за представянето на гледната точка на Църквите относно процеса за европейската интеграция на Западните Балкани. Подобни срещи традиционно се провеждат между представители на COMECE и ротационните председатели на ЕС, целта е да се търси най-доброто възможно сътрудничество между приоритетите на ротационното председателство и акцентите, предлагани от Църквите в Европа. svt/ Comece/ catholic-bg.org

Католическите епархии в България

07 May 2018 15:34

София По време на Майската набожност във всички католически църкви в София се молят литания, обожавайки Исус Христос в Светото Причастие, включени са и размишления за личността на Дева Мария и нейното призвание в Църквата. Седмицата ще завърши с литийното шествие със статуята на Св. Богородица от Фатима.  На 13 май, неделя, и тази година ще възпоменем първото явление на Света Дева Мария от Фатима. Явявайки се през 1917 г. на три португалски деца, Майката Божия поощрява към молитва за мир в света и за обръщане на грешниците. Само преди година чествахме 100-годишния юбилей от явленията на Дева Мария във Фатима. Тази година литийното шествие ще проведе в Катедралния храм „Успение Богородично“ в София, в дните на явленията. Вече традиция, създадена от молитвена група НИКА, към монашеска общност сестри Евхаристинки, събира клир и верни в обща молитва за нуждите на човечеството. Панахида по случай 12 години от смъртта на архиепископ Методи Стратиев ще бъде отслужена на 12. Май 2018 г, събота. в Катедралния храм „Успение Богородично в София. Познат ни като доайен на католическото духовенство в България, Архиепископ Методи Стратиев е въздигнат в епископски сан от блаженият папа Йоан XXIII. Той е човека, на когото се падна трудната задача да поведе Българската католическа църква от източен обред по нов път. 90 години в служба на Бог, преминали в гонения, в затвори и лагери, това беше земния път, който той извървя. В дните от 9 до 11 май ще се проведе годишната среща на свещениците от Католическа апостолическа Екзархия. Тази година домакин на събитието ще бъде католическата църква в с. Ново Делчево, където енорийски свещеник е о. Петко Вълов. А тази година младежите от движението Мариино дело се включиха в световната щафета за мир на 5 май, събота, в Южния парк, в София. В тази инициатива се включват деца и младежи от различни народи, раси, култури, религии. Спортувайки си предават символично щафетата на мира от една до друга часова зона. По този начин свидетелстват своя принос в изграждане на мира и единството между всички хора. Гергана Дойчинова Пловдив Велопоход с палатков лагер на скаутите се проведе дните 28-29 април. В него участваха младежи от Раковски, София, Куклен и Житница. В събота от 9,00 часа пред църквата „Пресвето Сърце Исусово“ в кв. „Ген. Николаево“ на гр. Раковски, младежите се отправиха към 50- километровото предизвикателство като преминаха през населени места около Раковски. Част от годишната пасторална програма на Католически скаути- България предвижда провеждането на някакво духовно и екологично приключение сред природата веднъж в месеца. Този път то включваше велосипеди, проучване на местности около Раковски, нощуване на палатки, упражняване на ателиетата по огнярство. На следващият ден скаутите се върнаха в енория „Пресвето Сърце Исусово“ където участваха в света литургия в енорийския храм. Миналият месец католическите скаути имаха инициатива, свързана с екологията, събиране на вторични суровини и почистване на околната среда. Среща в духа на „Скаутска Италия“ се проведе на 5 май в градината на манастира на сестрите Францисканки „Света Елисавета“ в гр. Раковски. В нея участваха скаутите, които ще бъдат на лагер в Италия през м. август. Този общ момент на пасхална радост и единство бе споделен и от родителите на децата, участващи в пътуването. Срещата премина на четири етапа- майска набожност, съвместни игри на родители и деца, също така скаутите подготвиха т.нар „Усмивка за една вечеря“, бе дадена и информация за предстоящото пътуване. В поклонничеството от 11 до 24 август ще участват 51 младежи от Раковски, Житница, София и Пловдив. По време на срещата при сестрите Францисканки бяха раздадени задачите за проучване на характерните особености на градове, местности и духовни и исторически забележителности, които ще бъдат посетени по време на пътуването, които децата да подготвят със съдействието на своите родители. Излет за верните от енория „Свети Михаил Архангел“ кв. Секирово на Раковски организира отец Румен Станев в деня на възпоменанието на св. Йосиф работник, 1 май. Групата от 35 човека бе съставена от енориаши от различни възрастови групи като посетиха Мелник и Роженския манастир. Жана Стоева Никополска епархия На 1 май във всички енории на Никополската епархия беше отбелязан деня на Св.Йосиф работник. На този ден във всички енории бе дадено и началото на Майската Набожност. Във връзка с месеца, посветен на Дева Мария, в енория „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Свищов, статуята на Дева Мария тръгна на обиколка по домовете на енориашите за молитва. В двете енории на гр.Белене, Майската Набожност се отбелязва с  ежедневни литургии и Св.Броеница на площадите и улиците на града. В енория „Св.Анна“ в с.Малчика, статуи на Пресветата Дева се дават в семействата за обща молитва и Броеница по квартали. От последна неделя на април и през целия май месец, в енория „Непорочно Зачатие на Дева Мария“ с.Ореш всяка неделя се моли Броеница по кварталите на селото и всеки четвъртък отец Салваторе отслужва света литургия, Обожаване на Евхаристията и Броеница в същия квартал. Статуята на Дева Мария обикаля за обща молитва през седмицата, а намеренията са за всички хора от квартала. Също така, всеки ден в енория Ореш верните се молят за нови звания.    На 10 май в гр.Видин ще бъде отбелязан  празника на енория “Христос Спасител“ - Възнесение Христово. Светата Евхаристия в 11.30 ч. ще бъде отслужена от Епископа на Никополска епархия Монс. Петко Христов, с когото ще съслужат: енорийският свещеник отец Пламен Гечев и свещеници от епархията. Проповед пред верните ще поднесе отец Койчо Димов, енорийски свещеник в Бърдарски геран и Враца.   От 11 до 13 май, във връзка с празника на енория „Блажена Дева Мария от Фатима“ в гр.Плевен, на посещение в нашата епархия ще бъде Кардинал Винко Пулич. Светата литургия за празника, с почитане на мисионерската дейност на отците францисканци в България, ще бъде отслужена в събота, 12 май в 11 ч. в Епархийното Светилище "Блажена Дева Мария от Фатима". Среща на всички свещеници и духовни лица от епархията с Кардинал Пулич ще се състои в неделя, 13 май, след Светата Меса в 10 ч. в Катедралния храм „Св.Павел от Кръста“ в град Русе. Росица Златева

Католическите епархии в България

09 April 2018 13:17

София В неделния 8 април, християните от Католическата църква от източен обред се поздравиха отново с нестихващата радост и извор на надежда: Христос Възкръсна! Наистина Възкръсна! В навечерието на големия празник, в полунощ, клир и верни се събраха в Катедралния храм "Успение Богородично", в София, за да запалят светлината на надеждата и да възпеят, че Христос Възкръсна. Архиерейската света литургия бе водена от Н. В. Пр. Епископ Христо Пройков, Апостолически екзарх, в съслужение със свещеници от Католическата Апостолическа Екзархия. И тази година в своята проповед, Н.В.Пр. епископ Христо Пройков припомни сцената от онези последни Христови дни на земята и първи след смъртта: „Той възкръсна! Има един факт – празният гроб, който се превърна в трибуна на Възкресението.” Следобед, в Катедралния храм „Успение Богородично“ беше посрещнато и Второто Възкресение. Архиерейска света литургия ще бъде отслужена и в манастира на сестрите от Източен кармил „Св. Дух“ и в манастира на Сестрите от монашеска общност сестри Евхаристинки, съответно на 9 и 10 април от 11.00 ч. Това са дните, в който Католическата църква от източен обред празнува Христовото възкресение. Изминалата седмица за Католическата църква от западен обред беше т.нар. Светла седмица. В последния ден, 8 април, в Конкатедралния храм „Св. Йосиф“, в София, Католическата църква от западен обред чества тържеството на Божието Милосърдие. Този празник е  установен в Църквата от папа Йоан-Павел II през 2000 г и бе посрещнат с празнична света литургия. Гергана Дойчинова Пловдив На 8 април верните в източнокатолическа енория „Възнесение Господне” в гр.  Пловдив посрещнаха Възкресение Христово с празнична света литургия, която започна в 10.30 часа. На Разпети Петък от 18 часа бе опело Христово с шествие, на Велика Събота литургията започна в 23.15 часа. Изминалите дни в Софийско-Пловдивската епархия преминаха в светлината на Възкресение Христово. На втори и трети ден на Възкресение редът на божествените литургии в катедралният храм „Свети Лудвик” бе като в неделен ден. На Светли понеделник отец Стефан Манолов предстоятелства светата литургия в 10 часа. В неговото размишление, посветено на честването на Възкресение Христово, бе акцентирано върху съзерцанието и на нашето възкресение, тъй като в Исус Христос ние вече имаме в себе си зародиша на личното ни възкресение. Виждайки живота през призмата на нашето лично възкресение, той става съвсем различен- живот изпълнен с много по-голямо съдържание. Ето защо е важно да размишляваме върху своето лично възкресение- подчерта проповедникът. Изтъкнато бе още, че съзерцавайки постоянно нашата цел във вечността, ние преосмисляме ценностите на нашия живот тук на земята. Животът, който живеем става важен и сериозен когато го изпълним със съдържанието на вечния живот. Завършвайки своето размишление, отец Стефан призова да живеем този  живот сред материалните действителности с поглед към вечността. И това  да бъде нашето пожелание в това пасхално време, което преживяваме за възкресението на нашия Господ Исус Христос. За Възкресение Христово в енориите на епархия имаше организирани и редица културни инициативи. Сред тях бе и организираният от община Раковски и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” Великденски концерт на 2 април. Жана Стоева Никополска епархия На 7 април, в гр.Варна бе отбелязан храмовия празник на енорийската църква „Благовещение Господне“. Тържествената литургия в 11 ч. бе предстоятелствана от енорийският свещеник отец Яцек Вуйчик и свещеници от епархията. Проповед за Благата вест, която Архангел Гаврийл съобщи на Дева Мария, че ще стане Божия Майка, поднесе енориста отец Яцек Вуйчик. Във връзка със 160-годишнината от Явленията на Дева Мария в Лурд, в дните 6 и 7 април бе организирано епархийно поклонничество за деца и юноши до националното светилище „Дева Мария Лурдска” в гр. Пловдив. Организатори на събитието са отец Венци Николов, енорийски свещеник на Плевен и отците францискани-конвентуалци, мисионери в епархията. Децата, които взеха участие в поклонничеството, потеглиха със своите свещеници и ръководители от църква „Дева Мария от Фатима“ с автобус до Пловдив. Когато пристигнаха в Пловдив, бяха топло посрещнати от Ректора на светилището отец Младен Плачков. В 13 ч. свещениците отслужиха света литургия за юношите и децата, дошли на поклонничеството. След месата, те имаха среща с Милосърдните сестри на Майка Тереза от Калкута. По-късно ръководителите показаха на децата центъра на Пловдив и някои негови забележителности, а в 19 ч. всички пристигнаха в гр.Раковски и се настаниха в манастира на отците конвентуалци. Същата вечер децата се забавляваха с игри и песни. Днес, събота, след утринната молитва при сестрите-францисканки, отец Венци организира обиколка за децата за разглеждане на католическите храмове в гр.Раковски. В 11 ч. групата потегли обратно за Плевен. На 8 април нашата църква отбелязва неделята на Божието Милосърдие. Молитвена Деветница по повод празника, беше отслужена в епархийното светилище „Дева Мария от Фатима“ в Плевен. На 14 април в енория „Св.Дева Мария на Броеницата“ във Велико Търново, ще се проведе епархийна среща за младежи и катехисти от Никополска епархия. Росица Златева

Параклис в Чипровци ще съхранява костите на архиепископ Петър Богдан Бакшев

06 April 2018 12:47

Католически параклис, в който да бъдат положени костите на архиепископ Петър Богдан Бакшев. До месец май в Чипровци ще започне строителството на новия параклика, като се очаква той да бъде завършен през месец септември т.г., когато ще бъдат честванията по повод 330 години от избухването на Чипровското въстание и 50- годишният юбилей от обявяването на Чипровци за град. По предложение на Никополския епископ  монс. Петко Христов цялата католическа общност в България ще се включи в събирането на средства за изграждането на параклиса. Той ще бъде построен на Историческия хълм, на десетина метра отстояние от старата катедрала „Санта Мария“, ще бъде с площ от 33 кв. м. и в презвитериума ще бъдат положени костите на архиепископ Петър Бакшев и други католически дейци като епископ Илия Маринов и духовници монаси- францисканци, чиито кости са били открити при археологически разкопки през 80- те години на миналия век и междувременно съхранявани в Историческия музей в Чипровци. Реализирането на тази инициатива става възможна след като през пролетта на 2017 год. отец Иван Топалски, енорийски свещеник в енория „Свети Андрей“ с. Калояново, заедно с група поклонници, посещават Чипровци и там се запознават с директорката на Историческия музей г-жа Анита Комитска. По-късно отец Иван получава покана за участие в Музейния съвет на Историческия музей и във връзка с неговото учредяване, при посещение в Чипровци, отец Иван повдига въпроса за костите на тези католически дейци и изграждането на малък параклис, в който да бъдат положени. Откликът е положителен и идеята получава подкрепа от Общината в лицето на кмета Пламен Петков, културно-историческите институции в града и общественици като г-жа Сийка Тачева, доц. Иван Сотиров, който е водил археологическите разкопки през 80-те години на Историческият хълм, краеведа г-н Никола  Николов. В началото на  м. октомври 2017 год. делегация от 15 свещеници от Софийско- Пловдивската епархия, придружени от отец Койчо Димов- енорийски свещеник в село Бърдарски геран и  г-н Божидар Стрехин- Зам. Кмет по културата на Община Раковски, посетиха Чипровци, където бяха радушно посрещнати от кмета на Общината и връчиха покана за побратимяване между Раковски и Чипровци. По време на тази визита посетиха останките на старата катедрала „Санта Мария” на Историческия хълм- там измолиха вечерна молитва и изпяха песента Salve Regina. Имаха вечеря с представители на Общината,  музея и с православно духовенство в лицето на игумена на православния чипровски манастир „Свети Иван Рилски” отец Спиридон. Бяха на посещение и в самия манастир, където също имаха топло посрещане от домакините. Договорът за братство и взаимопомощ бе подписан от градоначалниците на двете общини Павел Гуджеров и Пламен Петков в гр. Раковски на 13 ноември 2017 год., след отслужването на тържествена света литургия по повод деня на възпоменанието на блажените български мъченици в църквата „Пресвето Сърце Исусово“, водена от отец Димитър Димитров. През м. декември 2017 год. Общинският съвет на гр. Чипровци гласува отреждането на място като отстъпено право на строеж, на което да бъде изграден самият храм. Местната администрация съдейства активно при изготвяне на необходимата документация, за да стартира бързо изграждането. Католиците в България са благодарни на обществеността в Чипровци за изключителната им доброжелателност- винаги когато свещеници посещават Чипровци за организацията на тази инициатива, се чувстват като в собствен дом благодарение на тяхното гостоприемство. На 6, 7 и 8 септември т. г. в Чипровци с различни инициативи ще бъдат отбелязани двете годишнини, сред които и кръгла маса, посветена на католическата дейност в България. По време на тези чествания ще бъде осветен и параклисът. Събитието по неговото изграждане получава допълнителен тласък и обосновка с откриването през ноември 2017 година на ръкописа на най-старата история на България. Написаната на латински език история от Петър Богдан се смята, че е създадена около 1667 - 1668 г. или около век преди История славянобългарска на Паисий Хилендарски. Тя бе открита в университетската библиотека на италианският град Модена. В момента се превежда на български език и се очаква за честванията да бъде издадена. Отец Иван Топалски, чиито усилия и поредица от инициативи доведоха до осъществяването на това дело, съхраняващо историческата ни памет и духовно наследство, сподели че изграждането на параклиса е от значение преди всичко заради това в него да намерят покой костите на тези духовници, родолюбци и радетели за българщината. Също така той да бъде видим знак на католическото присъствие преди векове в онзи край и място където поклонници, отивайки на там където навремето е било туптящото сърце на Католическата църква в България, да имат параклис където да се помолят и да отслужат литургия. за Радио Ватикана, Жана Стоева

Католиците в България честват Христовото възкресение

01 April 2018 16:35

Софийско- Пловдивска епархия С много радост Възкресение Христово бе отпразнувано от верните в Софийско- Пловдивската епархия. Негово Високопреосвещенство епископ Георги Йовчев предстоятелства тържествената света литургия днес от 10,00 часа в катедралния храм „Свети Лудвик” в гр. Пловдив. С монс. Георги съслужиха отец Стефан Манолов и отец Неделчо Начев.  Пред множеството верни, по време на проповедта си, монс. Йовчев отправи епископското си послание, посветено на празника. В него бе казано, че радостта от Христовото Възкресение трябва да ни води навсякъде. Ние не трябва да бъдем само тези, които сме чули това голямо благовестие, но да имаме среща с Него, да го чувстваме много близък, защото чрез Неговото възкресение ние сме силни. Той победи греха и смъртта за нас- човешките същества. Епископът изтъкна ще, че благодатта, която Христос ни спечелва е вече в славата да бъдем много по-съвършени чрез благодатта на Бога, който с любовта си ни издига и призова на всякъде да известяваме Неговата радост- радостта, че смъртта е унищожена и този, който вярва в Него и е приел Светото кръщение, вече участва в тази слава. Завършвайки своята проповед, епископът на Софийско-Пловдивската епархия, каза че Възкресението трябва да го живеем още тук на земята, ние трябва във всички моменти на живота си да се въздигаме към Христа. С възгласът „Да се радваме и да се веселим и да прославяме Христа Господа, който възкръсна и ни дари блажения живот”- завърши Негово Високоперосвещенство. За тържествеността на празника допринесе и хорът при катедралния храм под ръководството на диригента Бернадет Балабанова и органиста Катерина Шопова. Те изпълниха „Missa in honorem Beatae Immaculatae” от  Fernand Mawet, също така „Panis angelicus”, „Христос Възкресе “, ”Regina coeli”  и др. След светата литургия имаше празнична програма с участници от енорията. Великото пасхално тридневие започна на Велики Четвъртък. Осветяването на маслата бе по време на сутрешната света литургия в Катедралния храм “Свети Лудвик”, отслужена под председателството на Негово Високопреосвещенство епископ Георги Йовчев в съслужение със свещенослужители от епархията. Възпоменанието на Тайната вечеря с измиване нозете на апостолите и благославяне на хлябовете в катедралния храм бяха по време на вечерната света литургия. Обредите на Велики Петък и поклонение на светия кръст в катедралата бяха от 18,00 часа. В този ден в енория „Пресвето Сърце Исусово” след Обожаване на Светия кръст в църквата, от 19,00 часа започна Кръстен път на открито- от храма към гробищния парк. Пасхалното бдение с литургия на Велика Събота, отслужена от Негово Високопреосвещенство епископ Георги Йовчев в катедралния храм, бе от 20,00 часа. В размишлението си, монс. Георги изтъкна неизмеримата радост от Христовото Възкресение- Той е, който ни оживотворява и ни дарява вечния блажен живот. Подчертана бе и необходимостта да си припомним Светото кръщение и подновяването на кръщелните обещания като акцент на тази пасхална литургия.  Негово Високопреосвещенство призова още да живеем предано като достойни християни, които живеят Божия живот в себе си. В деня на Възкресение Христово в енория „Пресвето Сърце Исусово” кв. Генерал Николаево на гр. Раковски се проведе благотворителен базар. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на хора в нужда. През Светата седмица се проведе Кръстен път на открито между Житница и Дуванлий. Поради лошите метеорологични условия се проведе във вторник, 27 март, а не както по традиция- в петък преди празника Вход Господен. В него участваха осем свещеници от Софийско- Пловдивската епархия. Тази набожност освен духовния аспект, има и сплотяващ резултат между различните енории в епархията- за да участват Кръстния път дойдоха и много верни от различни енории на диоцеза- от Житница,  Дуванлий, Калояново, Пловдив, между които и кмета на Община Калояново, както и кметовете на Житница и Дуванлий. Инициативата започна в 15,00 часа като всички спирания по време на набожността бяха водени от различни свещеници. След неговото завършване имаше среща на участници, на която можеха да споделят впечатленията си от тази набожност. Кръстният път е изграден на територията на две енории- Житница и Дуванлий. Започва от самото с. Житница и завършва на Дуванлийската могила. Създаден е преди пет години по инициатива и със средства на група млади хора от Житница и е осветен от Софийско- Пловдивският епископ Георги Йовчев. След изграждането му става традиция да се провежда в петък преди празника Връбница като постепенно участват все повече верни от Калояново, Житница и Дуванлий. Жана Стоева Никополска епархия Днес верните от Никополската епархия радостно повториха възгласа „Христос Воскресе” и „Наистина воскресе”, подет на олтарите. Възкресението на Божия Син Исус Христос, донесло вечното Спасение, беше отбелязано тържествено в енориите на епархията. Възкресенска литургия в Катедралният храм „Св.Павел от Кръста” в Русе, днес беше отслужена в 10 ч. от епископ Петко Христов. Тържествени литургии за Възкресение Христово бяха отслужени във всички храмове в епархията. След като на Велика сряда епископ Петко Христов благослови Светите масла на тържествена литургия от 16 ч. в Русенската катедрала, пастирите се завърнаха в енориите си, за да съпровождат верния народ в дните на Великата седмица. Утринни молитви и изповеди за децата и възрастните бяха отслужвани през Великата седмица във всички енории на Никополската епархия, а за болните – през целия период на Постното време. На Велики четвъртък във всички църкви бяха отслужени литургии за Тайната вечеря, на които свещениците извършиха ритуала за измиване краката на Апостолите. Тържествената литургия в Катедралният храм „Св.Павел от Кръста” в Русе, отслужи енористът отец Валтер Гора в 18 ч. След нея беше отслужено Обожаване на пресветото Тайнство на Евхаристията. На Велики Четвъртък в Светилището на Блажен Евгений Босилков в Белене между Апостолите, на които отец Паоло Кортези изми краката, имаше и петима затворници, а в енорията в Плевен – малко бебе на около 1 година. За участие в шествието със Св.Причастие до тъмницата и химна „Пей езико“ в епархийното светилище „Дева Мария от Фатима“ в Плевен, верните получиха пълна индулгенция. Във всички енории на епархията бяха отслужени Евхаристични обожавания, с лични и общностни молитви. Кръстен път и възпоменание на Страданията Господни отслужиха свещениците по енориите в цялата епархия на Велики петък. В Катедралният храм „Св.Павел от Кръста” в Русе службата беше в 18 ч., а Тържествения Кръстен път в 19 ч. На Велик Петък в 18 часа в епархийното светилище „Дева Мария от Фатима” гр.Плевен отец Ириней отслужи Кръстен път след вечерната литургия и Деветница преди тържеството на Божието Милосърдие. Пълна индулгенция получиха верните в Плевен за участие в Кръстния път и обожаването на Кръста след службата. На Велика събота Пасхално бдение бе отслужено във всички енории. В русенската енория „Св.Павел от Кръста”, Пасхалното бдение бе отслужено в 23 ч. от отец Валтер Гора. Тържествената литургия бе отслужена в 20 ч. в епархийното светилище в Плевен. Верните се събраха пред входа на храма, както всяка година, а ректора на Светилището отец Венци Николов благослови пасхалния огън. След литургията верните участваха в обожаване на Светото Причастие, подготвено от плевенските младежи. На 31 март жив Кръстен път се проведе за втора поредна година в енория „Непорочно зачатие на Дева Мария“ в с.Ореш. В него участваха много верни от общността, а ролята на Исус изпълни енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. Много милосърдни дела бяха инициирани в енориите през изминалото Постно време. В енорията в Плевен верните събираха, в специално поставени кутии, средства за бедни семейства. В енорията в Малчика, в началото на седмицата, жените от Легио Мария приготвиха върбови клонки със закачени цитати от Библията и ги разнесоха и подариха на лежащо болните в селото – католици и православни. В енорията в Свищов, за поредна година, децата от енорията проведоха акция "Добро дело". За целта те заделяха от своите джобни пари и закупиха продукти от първа необходимост, с които зарадваха болни и възрастни хора в нужда.  В Свищов се проведе също и Великденски базар, както пред църквата, така и на централния площад на Свищов от 2 до 6 април. Христос Възкресе! Росица Златева Апостолическа екзархия На 1 април Католическата църква от източен обред посрещна Влизането на Исус в Йерусалим, или т. нар. празник Цветница. Неделният ден започна с архиерейска света литуртия, предстоятелствана от Апостолическият екзарх монс. Христо Пройков, в Катедралния храм „Успение Богородично”. С този ден се отвори Великата пасхална седмица и Католическта църква от източен обред влезе в страстната седмица. В понеделник и вторник от 18.30 ч. ше има Последование Жениха, а в сряда от 18.30 ч. ще бъде отслужена Преждеосвещена литургия. Този ден е определен също така и за изповеди. На Велики четвъртък, 4 април, от 10.00 ч. ще бъде отслужена Архиерейска света литургия с освещаване на светото миро и умиване на нозете. А от 19.00 ч ще има Последование на светите страдания и 12-те Евангелия. На Велики петък, 5 април, от 8.00 ч. в католическата църква “Успение Богородично” в София ще бъдат отслужени Царски часове, а от 19.00 ч ще започне Опело Господне. Велика Събота, 6 април, от 8.00 ч ще бъде отслужена Василева света литургия. С архиерейска света литургия от 23.50 ч. в катедралния храм “Успение Богородично” в София, верните ще посрещнат Възкресение Христово. Гергана Дойчинова