Икономика и бизнес

14 септември 2018 11:00

Инфлацията у нас стигна 3,5%

Инфлацията у нас се задържа на най-високото си ниво от четири години насам. За година животът е поскъпнал с 3,5%, обяви Националният статистически институт, цитиран от бТВ. Основният двигател на инфлацията е цената на петрола, която повлича след себе...

източник: www.actualno.com
Виж повече

 
Свързани новини

Инвестициите на българи в чужбина са повече от чуждите вложения у нас

20 September 2018 07:30

Инвестициите на български предприемачи зад граница вече изпреварват привлечените чужди капитали в нашата икономика. Това показва статистиката на БНБ за първите седем месеца на годината. От януари до края на юли обемът на инвестираните в чужбина български капитали е 278.9 млн. евро. В същото време преките чужди инвестиции, вложени у нас, са на стойност 219.9 млн. евро. Данните на БНБ най-вероятно ще бъдат коригирани в следващите месеци леко нагоре, но тенденцията за спад на преките чужди инвести

Бойко ​Борисов: Имаме едни от най-добрите условия в Европа за правене на бизнес

18 September 2018 09:52

Премиерът Бойко Борисов заяви по време на среща с членове на Американската търговска камара, че може само да ни радва, че САЩ вече са шести по инвестиции в България, което се дължи на добрия бизнес климат в България.

БВП нараства с 3.4% през второто тримесечие на 2018

07 September 2018 12:17

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно

Температурният датчик на БНБ

31 August 2018 11:03

Темата накратко- Централната банка алармира, че икономиката започва да прегрява, а финансовият сектор трупа цикличен риск.- Предупреждението е сигнал към банките, че скоро може да им бъде въведен още един буфер.- Текущо това не би било проблем за опериращия с капиталов излишък сектор, но предстоят проверки на ЕЦБ, които може да открият дупки в отделни банки. Лошата страна на циклите в икономиката (освен очевидното, че неминуемо идва моментът за спад) е, че...

НСИ: Стопанската конюнктура през август се влошава

29 August 2018 23:30

През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата намалява с 2,9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 1,9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37,7% и 33,7% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3,8 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящата строителна активност се подобряват в сравнение с последния месец, докато прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. През август анкетата отчита засилване на негативното влияние на факторите „недостиг на работна сила“ и „конкуренция в бранша“, които изместват на трето място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 4,0 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2,8 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги са по-оптимистични. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Да биеш инфлацията

17 August 2018 13:15

Цените на стоки и услуги в България продължават да се повишават - през юли инфлацията достигна 5-годишен връх от 3.5%. Това, което движи нивата нагоре, са цените на стоки и услуги с най-голяма тежест в потреблението - храни, горива, транспорт. Очаква се поскъпването при тях да продължи до края на годината, което освен от доходността ще изяжда и от разполагаемия доход. Последното може да означава, че ще има и по-малко средства за спестявания. Това може да бъде компенсирано от нарастващите доходи...

За първите 6 месеца бюджетът на плюс с над 2 милиарда

15 August 2018 12:27

В края на първото полугодие правителството отчита излишък от 2.014 милиарда лева по бюджета. Това показва отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 г., одобрен на заседанието на правителството днес. Бюджетната комисия прие по-висок акциз за бездимните цигари Салдото по консолидираната фискална програма (републиканския плюс общинските бюджети) на касова основа към юни 2018 г. е положително - в размер на 1 713.9 млн. лева (1.6% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 014.4 млн. лева и дефицит по европейските средства от 300.5 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2018 г. са 19 210.1 млн. лева или 50.3 % от годишните разчети. КНСБ иска над 1.6 милиарда от бюджет 2019 за заплати и издръжка Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 699.5 млн. лева (10.1%), а постъпленията от помощи са близки по размер (увеличение с 27.4 млн. лева или 4.1%). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, е 16 021 млн. лева, което представлява 51.4 % от планираните за годината приходи. В номинално изражение Министерството на финансите отчита ръст на данъчните постъпления спрямо юни 2017 г. с 10.2% (1 482,7 млн. лева). Властта пробва да задържи парите в частните пенсионни фондове Приходите от преки данъци са 3 113.9 млн. лева или 54.1% от предвидените - при тях увеличението е с 342.9 млн. лева (12.4%). Приходите от косвени данъци са за 7 646.2 млн. лева, което е 50.4 % от годишните разчети. Съпоставено с данните към юни 2017 г., постъпленията в групата растат с 536 млн. лева (7.5 %). Постъпленията от ДДС са 5 101.5 млн. лева или 52.2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 юни 2018 г. е 61.1 млн. лева. Приходите от акцизи са 2 408.4 млн. лв. (46.8% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118.2 млн. лева или 62.2% от планираните. Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676.3 млн. лева или 61.6% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 584.6 млн. лева, което представлява 50.2% от плана. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8% (555.6 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 2 491.2 млн. лева, което представлява 53% изпълнение на годишните разчети, а от помощи - 697.9 млн. лева. България предлага по-високи вноски в бюджета на ЕС Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. възлизат на 17 496.1 млн. лв., което е 44.5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 15 737.3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на заплатите на учителите в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. Държавата дава бонуси за учителите в отдалечените райони България е платила частта от вноската си в бюджета на Общността, която е 576.3 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лева, в т.ч. 9.87 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др. за 960 милиона лева. 

Инфлацията за юли е 0.7 на сто

14 August 2018 13:00

Инфлацията за юли спрямо юни е 0.7 на сто, съобщи Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7 на сто, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5 на сто. Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 - юли 2017 г. е 2.4 на сто.

Световната банка: Климатичните промени може да увеличат бедността в България

01 August 2018 16:05

От днес човечеството започва да живее на кредит, защото е изчерпало природните ресурси, които планетата е способна да възстанови за една година. Т.нар. ден на екологичния дълг настъпва все по-рано всяка година. Климатичните промени имат негативни последици и за икономиката.

Външният ни дълг е 61% от БВП

27 July 2018 17:47

Към края на месец май на текущата година външният дълг на България представлява 61.2% от БВП на страната, или 32.788 млрд. EUR. На годишна база е спаднал с 520 млн. EUR или 4.2% спрямо месец май на 2017 г., сочат данните на БНБ. България се намира на трето място в Европейския Съюз по най-ниско съотношение на дълг спрямо БВП. Дългocpoчнитe зaдължeния ca 25 073.8 млн. EUR (76.5% oт бpyтния дълг, 47.5% oт БBΠ), ĸaтo нaмaлявaт c 466.6 млн. EUR (1.8%) cпpямo ĸpaя нa 2017 г. (25 540.4 млн. EUR, 76.7% oт дългa, 50.6% oт БBΠ). Дългocpoчният дълг нaмaлявa c 1255.3 млн. EUR (4.8%) cпpямo мaй 2017 г. (26 329.1 млн. eвpo, 52.2% oт БBΠ). Kpaтĸocpoчнитe зaдължeния възлизaт нa 7715.1 млн. EUR (23.5% oт бpyтния дълг, 14.6% oт БBΠ) и нaмaлявaт c 53.3 млн. EUR (0.7%) cпpямo ĸpaя нa 2017 г. (7768.4 млн. EUR, 23.3% oт дългa, 15.4% oт БBΠ). Kpaтĸocpoчният външeн дълг нaмaлявa cъc 196.2 млн. EUR (2.5%) cпpямo мaй 2017 г. (7911.2 млн. EUR, 15.7% oт БBΠ). Бpyтният външeн дълг нa ceĸтop Дъpжaвнo yпpaвлeниe в ĸpaя нa мaй 2018 г. e 5631.4 млн. EUR (10.7% oт БBΠ). Cпpямo ĸpaя нa 2017 г. (5719.2 млн. EUR, 11.3% oт БBΠ) тoй нaмaлявa c 87.8 млн. EUR (1.5%).