България

12 октомври 2018 09:59

Премиерът разговаря с главния мюфтия в Министерски съвет

Мустафа Хаджи поискал среща с Бойко Борисов заради законопроектите за вероизповеданията...

източник: dnes.dir.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Корнелия Нинова се срещна с патриарх Неофит (снимки)

18 October 2018 16:16

Лидерът на социалистите и главата на Българската православна църква са разговаряли за законопроекта за вероизповеданията и за Истанбулската конвенция

Промените в закона ЗА вероизповеданията могат да станат закон СРЕЩУ тях

17 October 2018 18:49

Католическата църква в България публикува становището си относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Католическият свят е силно разтревожен от предложените промени и настояват католическите йерарси в България силно и твърдо се противопоставят на всички дискриминационни уредби, които са в духа си срещу човешките права и свободата на съвестта. Ето и текста на становището: Уважаеми дами и господа Народни представители, Обръщаме се към вас преди разглеждането на ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в пленарна зала за II-ро гласуване, за да изразим отново силната тревога и безпокойство на Католическата църква относно дискриминационното му съдържание, което поставя под сериозна заплаха свободата на религиозните общности и институции и предвижда недопустима намеса на Държавата в автономния живот на регистрираните в Република България вероизповедания, в т.ч. на Католическото вероизповедание. Вероизповеданията са наднационални организации, посветени единствено на спасението на човешката душа и близостта с Бога, те нямат национална и патриотична принадлежност, затова всеки ксенофобски уклон на нормативната им уредба трябва еднозначно да бъде отхвърлен. I. ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. възпроизвежда разрешения на отменения Закон за изповеданията (обн., ДВ, бр.48/01.03.1949 г., частично обявен за противоконституционен с Решение № 5/1992 г. на КС на РБ, ДВ, бр.49/16.06.1992 г., отм., ДВ, бр.120/29.12.2002 г.), уреждал обществените отношения относно вероизповеданията, религиозните общности и религиозните институции в отречения от днешната демократична Държава тоталитарен период: а) Според чл.9, ал.2 от отменения Закон за изповеданията, „свещенослужителите на изповедания, които поддържат канонически отношения с чужбина, не могат да встъпят в длъжност, преди да бъдат утвърдени от директора на изповеданията“. Аналогично разрешение се предлага сега в § 9 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г.; б) Според чл.10 от отменения Закон за изповеданията, „свещенослужители и длъжностни лица в кое и да е изповедание могат да бъдат само лица, които са български граждани“. Аналогично разрешение се предлага сега в § 9 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в) Според чл.13 от отменения Закон за изповеданията, „Изповеданията изпращат бюджетите си за сведение в Дирекцията на изповеданията при Министерския съвет. Финансовата дейност на изповеданията подлежи на контрола на държавните финансови органи ...“ Още по-обременяващо за вероизповеданията разрешение се предлага сега в § 6 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. г) Според чл.24 от отменения Закон за изповеданията, „изповеданията могат да получават материални помощи и дарения от чужбина само с разрешение на директора на изповеданията”. Още по-обременяващо вероизповеданията разрешение се предлага сега в § 6 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. II. Законопроектът ограничава свободата на религиозните общности и институции, погазва основни принципи на правото и противоречи на действащи правни норми: а) противоречие с други разпоредби на Закона за вероизповеданията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Закона за вероизповеданията в настоящата му редакция, според която „вероизповеданията са свободни и равноправни“, „недопустима е държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции“ и „не се допуска дискриминация на верска основа“ (чл.4). б) противоречие с Конституцията на Република България ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Конституцията, според която вероизповеданията са свободни и независими от държавата (чл.13, ал.1 и 2), свободата на съвестта, на мисълта и на избора на вероизповедание и на религиозни възгледи е ненакърнима (чл. 37, ал.1), не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на религиозен признак (чл.6, ал.2). Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие и отменят онези правни норми, които им противоречат (чл.5, ал.2). в) противоречие с практиката на Конституционния съд Според диспозитива на Решение № 5/11.06.1992 г. по к.д. № 11/1992 г. на КС, „Правото на вероизповедание не може да бъде ограничавано по никакъв начин освен в случаите на чл.13, ал.4 и чл.37, ал.2 от Конституцията, а именно когато религиозните общности и институции се използват за политически цели или когато свободата на съвестта и вероизповеданието е насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. Посочените ограничителни основания са изчерпателно изброени и не могат да бъдат разширявани или допълвани чрез закон или чрез тълкуване… Религиозните общности и институции са отделени от държавата. Недопустима е държавна намеса и държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции, както и в тяхното обществено проявление освен в посочените вече случаи на чл.13, ал.4 и чл.37, ал.2 от Конституцията.“ С цитираното решение на КС са отменени редица норми от Закона за изповеданията от 1949 г. поради противоречието им с чл.13 и чл.37 от Конституцията на Република България, а значителна част от отменените като противоконституционни норми се предвижда да се върнат към живот със ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. г) противоречие с правото на Европейския съюз, което се ползва с примат по чл.5, ал.4 от Конституцията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Европейската конвенция за правата на човека, според която свободата на религия (индивидуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване и спазване на ритуали) подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в интерес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, здравето и морала или за защитата на правата и свободите на другите (чл.9), а свободата на религия следва да бъде осигурена без всякаква дискриминация (чл.14). д) противоречие с норми на международното право, които се ползват с примат по чл.5, ал.4 от Конституцията ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека, която поставя упражняването на религиозна свобода („индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали“) „като обща мярка, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и държави“, като „чрез последователни национални и международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване“ (чл.18) и на Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., според който религиозната свобода („индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, ритуали, религиозни обреди и обучение“) „подлежи само на такива ограничения, предвидени от закона и необходими за защитата на обществената сигурност, ред, здраве и морал, или на основните права и свободи на другите“ (чл. 18). III. Считаме, че следните предлагани със ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. ограничения е наложително да бъдат преосмислени, като предлагаме: а) отпадане на всички норми, които водят до дискриминация и неравноправно третиране на регистрираните вероизповедания според броя на принадлежащите към тях граждани (1 % от самоопределилите се според последното преброяване), в т.ч. на нормите, предвиждащи държавна субсидия единствено за вероизповеданията, надхвърлящи този праг. Считаме за естествено и справедливо субсидията в предвидения в пар.14 от ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. размер да се определя според броя на принадлежащите към вероизповеданието граждани, но поставянето на праг дискриминира традиционни за България вероизповедания, каквото е Католическото изповедание. б) промяна на режима на даренията за вероизповеданията: б.1 отпадане на абсолютната забрана за получаване на дарения от „чужди държави и лица за възнаграждение на персонал („свещенослужители и служители на религиозни институции“). б.2. отпадане на разрешителния режим („предварително разрешение от дирекция „Вероизповедания“) за получаване на дарения от „чужди държави и чужди физически или юридически лица“. Не бива да бъде пренебрегвано и обстоятелството, че ограничаването на даренията от държави от ЕС, юридически лица със седалище в ЕС и физически лица, граждани на държава, членка на ЕС, противоречи на правото на Европейския съюз. б.3. отпадане на изискването за последващо отчитане на даренията от „местно физическо или юридическо лице“ пред дирекция „Вероизповедания“. в) отпадане на дискриминационните забрани относно свещенослужителите и служителите на вероизповеданията, а именно: изискването свещенослужителите и служителите на вероизповеданията да бъдат български граждани, а чужди граждани – единствено с разрешение на дирекция „Вероизповедания“. г) ревизиране на забраната вероизповеданията да откриват духовни училища. Изложеното по-горе относно ЗИД на ЗВ № 854-01-34/04.05.2018 г. в пълна степен се отнася и до Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията със сигнатура 854-01-35/09.05.2018 г., също приет на I-во гласуване в пленарно заседание от 11.10.2018 г. Като оставаме с надежда, че Народното събрание на Република България няма да допусне приемането и влизането в сила на нормативна уредба в областта на вероизповеданията, която по съществото си представлява реставрация на тоталитарните уредби, третира неравноправно регистрираните вероизповедания, погазва принципите на правовата държава, отрича свободата на вероизповеданията в противоречие с Конституцията и с международните актове, по които Република България е страна, С уважение: + Христо Пройков, Апостолически екзарх и Председател на Епископската конференция на Католическата църква в България

Цветанов покани експерти от президентството да се включат в дебата по Закона за вероизповеданията

11 October 2018 11:22

Председателят на ПГ на ГЕРБ благодари на БСП за подкрепата, но отбеляза отсъствието на Корнелия Нинова от заседанието

Карадайъ:Законопроектът за вероизповеданията да не е инструмент за противопоставяне, а за обединение

11 October 2018 11:10

Надяваме, че работната група много бързо ще си свърши работата и в най-скоро време законопроектът ще бъде приет и на в второ четене, каза председателят на ДПС

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за вероизповеданията

11 October 2018 10:43

Народните представители решиха религиозните общности и институции да не получават финансиране от чужди държави. Промените предвиждат контрол от страна на държавата върху финансирането

Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за вероизповеданията

11 October 2018 07:17

Ще се обсъдят два законопроекта - един, внесен от ГЕРБ, БСП и ДПС, и друг от група депутати от "Обединените патриоти".

Законът за вероизповеданията - новите предизвикателства

05 October 2018 08:00

Вчера, 4 октомври, се състоя заседание на водещата Комисия по вероизповеданията и правата на човека към Народното събрание. Освен народните представители на заседанието присъстваха и следните представителни лица:  От Светия синод на Българската православна църква; От Мюсюлманското вероизповедание -  заместник главния мюфтия Бирали Бирали и юрист; От Католическата църква - отец Петко Валов; От Обединени евангелски църкви /ОЕЦ/- пастор Румен Борджиев и моя милост; От "Свобода за всеки" - адвокат Виктор Костов и адвокат Невена Стефанова. Като резултат от работата на Комисията, бяха взети следните решения, които може да се отнесат в категорията "лоша новина": На този етап е заявена обща политическа воля Законът за вероизповеданията да бъде изменен, при това в кратки срокове; Днес и двата законопроекта бяха приети на първо четене от Комисията.   Положителните елементи от взетите решения са следните:  Всички представители на религиозните общности сме обединени по основните въпроси, стоим твърдо и се подкрепяме; Самите вносители на законопроектите днес отстъпиха от някои от предложенията си. Така например, онези проповедници, които са граждани на чужди държави, да могат да служат в България в условия на разрешителен режим, който ще остане уведомителен.  Някои представители на парламентарно представени партии вече започнаха да се разграничават от законопроектите. Все още е под въпрос как ще гласуват на второ четене. Взе се решение да се сформира работна група, в която да участват и представители на вероизповеданията. Групата ще работи по текста, параграф по параграф,  докато се стигне до консенсус, сиреч, до приемлив вариант на измененията. И така, работата на Комисията преминава в решителна фаза.   Призоваваме всички християни да продължат да се молят за мъдрост Свише.  

Борисов: Заплатите на всички духовници се изравняват с учителските

04 October 2018 15:37

Обсъждахме БПЦ да ни даде праг относно анонимните дарения и то не само за православната църква, а и за другите вероизповедания

Светият синод обвини правителството в "силова намеса на държавата" в делата на Църквата

04 October 2018 14:31

Българската православа църка настоява за широка обществена дискусия за промените в Закона за вероизповеданията

Борисов спешно влезе на среща със Светия Синод, за да тушира противоречията с владиците

04 October 2018 13:03

„Това, което искаме да направим, мислим, че е добро. И ако някъде има разминаване, да го поправим преди да влезе в парламента“, каза премиерът в началото на срещата