Свят

05 декември 2018 20:17

Лагард вещае "ера на гнева"

Управляващата директорка на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард призова за възобновяване на международното сътрудничество, опасявайки се от настъпването на "ера на гнева", при която неравенствата могат скоро да станат по-големи,...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

Brexit без сделка заплашва над 600 000 работни места по света

11 February 2019 17:22

Най-силно засегната ще е Германия

Кристин Лагард предупреди за икономическа буря

10 February 2019 17:17

Директорката на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард предупреди днес, че растежът на световната икономика е по-бавен от очакваното и че има опасност от икономическа буря, предаде Франс прес. "С една дума - свидетели сме на (световна) икономика, чийто растеж е по-бавен от очакваното", изтъкна Лагард пред Световната правителствена среща на върха в Дубай с участието на политици и икономисти от цял свят. Миналия месец МВФ преразгледа към понижение прогнозите си за растежа на световната икономика за тази година с 0,2 процентни пункта до 3,5 на сто в резултат на търговските напрежения, най-вече между САЩ и Китай. Лагард говори за "четирите облака" - както ги нарича тя - които витаят над световната икономика, предупреждавайки, че тя може да бъде ударена от буря. МВФ: Вълната от мита ще забави растежа В тази връзка тя цитира търговското напрежение, най-вече между САЩ и Китай, затягането на лихвите по заемите, неяснотите около Брекзит и забавянето на китайската икономика. Според нея търговското напрежение между Пекин и Вашингтон вече е започнало да се отразява на световната икономика. "Нямаме никаква представа какво ще излезе от това, но това, което знаем, е че вече започва да има ефект върху търговията, лихвите по заемите и върху пазарите", заяви Лагард в Дубай. Лагард вещае "ера на гнева" Тя изтъкна, че затягането на лихвите по кредитите става в момент, когато компаниите и домакинствата са натрупали "много тежки дългове". "Когато има прекалено много облаци, необходима е светкавица, за да предизвика буря", предупреди Лагард, призовавайки правителствата да се подготвят за това и да избягват протекционизма.

Среща в Дубай подобрява живота и на хората по целия свят

10 February 2019 09:13

В сбирката участват представители от 140 страни и 30 международни организации

Приключи редовната мисия на МВФ в България. Какво пише в доклада

03 February 2019 20:16

Приключи редовната мисия на МВФ. В част от заключенията си те отбелязват, че икономическите резултати в България продължават да бъдат стабилни. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в неделя във фейсбук. Очаква се икономическият растеж да достигне 3,2% през 2018 г., безработицата да спадне до близо 5%, а текущата сметка да регистрира пореден значителен излишък. Перспективите за 2019 г. са сходни. В доклада се отбелязва и постигнатият напредък в реформите по Механизма за сътрудничество и проверка, включително чрез създаването на единна комисия за борба с корупцията и засилване на независимостта между съдиите и прокурорите, отбелязва Борисов.  Ето и какво е записано в доклада на МВФ (ПЪЛЕН ТЕКСТ): България постигна стабилни икономически резултати през 2018 г., подкрепени от солидната макроикономическа политика. Превръщането на този положителен тласък в по-бързо сближаване на доходите на глава от населението с тези на напредналите партньори от ЕС продължава да бъде основното политическо предизвикателство. Позадълбочена интеграция в ЕС чрез договорения неотдавна процес на подготовка за Валутния механизъм II (ERM II) ще бъде от полза в това отношение. Извън това, целта е да се постигне напредък с широкообхватните реформи за укрепване на институциите и предоставяне на публични блага, за подобряване на секторите на образованието и здравеопазването и за преодоляване на затрудненията на пазара на труда. Устойчивите реформи в тези области ще спомогнат за забавяне на емиграцията и ще стимулират растежа на производителността, се казва в доклада на МВФ. 1. Икономическите резултати продължават да бъдат стабилни, което прави текущия момент подходящ да се постигне напредък с реформите. Очаква се икономическият растеж да достигне 3,2% през 2018 г., безработицата да спадне до близо 5%, а текущата сметка да регистрира пореден значителен излишък. Перспективите за 2019 г. са сходни - ние прогнозираме растеж на реалния БВП от 3,3%. Въпреки това, неблагоприятните рискове, свързани с тази прогноза, наскоро се повишиха, поради по-бързото от очакваното забавяне на световната търговия и нестабилните финансови пазари. 2. Интеграцията на България с ЕС продължава да се задълбочава през изминалата година чрез подготовката за влизане във Валутния механизъм II. Българските власти и страните по Валутния механизъм II се споразумяха за едновременното присъединяване на България към Валутния механизъм II и банковия съюз. Подготовката за присъединяване към ERM II включва някои допълнителни ангажименти, които ще помогнат за укрепването на надзора на финансовия сектор, подобряването на управлението на държавните предприятия и усъвършенстването на рамката за борба с прането на пари (БПП). Изпълнението на тези ангажименти и присъединяването на България към Валутния механизъм II и банковия съюз ще повиши доверието в политиките, в допълнение на многобройните предимства от членството в ЕС. 3. Трансформирането на това положително развитие в устойчива и ускорена конвергенция на доходите в средносрочен план изисква продължителни широкомащабни реформи. България отбеляза добър растеж и сближаване на доходите след глобалната финансова криза, макар и с по-бавни темпове, отколкото преди, и е изправена пред предизвикателства, свързани със средносрочния и дългосрочен растеж и публичните финанси, поради трайната емиграция и застаряването на населението. Основните области за подобрение са качеството на институциите, включително ефикасността на правителството и управлението; инфраструктурата; образованието и здравеопазването; и предлагането на труд. Устойчивият финансов сектор и благоразумната фискална политика осигуряват благоприятна почва за задълбочаване на реформи в тези области, дори и при увеличаващи се глобални рискове. 4. Политиката на правителството уместно поставя акцент върху фискалната предпазливост и по-големи разходи за човешки и физически капитал. През 2018 г. фискалният баланс бележи малък излишък (0.1 процент от БВП), което превишава бюджетната цел, благодарение на преизпълнението на приходната част и по-ниските от заложените капиталови разходи. Ниският дефицит (-0.5 процента от БВП), планиран за 2019 г., отразява очакваното ускорение в усвояването на средства от ЕС и разходи в критично важни области (образование, здравеопазване и инфраструктура). От 2020 г. нататък се планира балансиран бюджет, който ще бъде постигнат чрез умерено повишаване на разходите по несвързаните със заплати бюджетни пера. Тези цели са в съответствие с необходимостта от запазване на буферите в светлината на понесигурните перспективи за външно търсене и споразумението за валутния борд. Като се има предвид и ниско равнище на държавен дълг в България, има достатъчно възможности, така че автоматичните стабилизатори да могат да действат без ограничения в отговор на неочакван спад във външното търсене или други сътресения. 5. Сравнително малкият публичен сектор на България е причина да се отдава особено значение на повишаването на ефикасността на приходната администрация и управлението на разходите. Подкрепяме мерките на правителството и смятаме, че по-нататъшни усилия са необходими за укрепване на събираемостта на приходите. Съветваме да бъде направена оценка на капацитета на приходната администрация с цел разработване на цялостна стратегия за подобряване на ефикасността. Една от областите би могла да бъде намаляването на значителните разлики между дължимия и събран ДДС. • Има потенциал за повишаване на ефикасността на разходването на публични средства, особено по отношение на управлението на публичните инвестиции, предвид възприятието за изоставане по отношение на качеството на публичната инфраструктура в няколко области. За тази цел, нашият съвет е да се разработят насоки за оценка на проекти и на критерии за избор на инвестиционни проекти, финансирани с национални средства. Подкрепяме текущо изпълнявания проект за въвеждане на система за електронно възлагане на обществени поръчки, който ще спомогне за подобряване на процеса за възлагане на обществени поръчки. • Функционалният преглед на заетостта и трудовите възнаграждения в публичния сектор би подобрил управлението на разходваните средства. 6. Реформите в управлението са решаващи за повишаването на качеството на институциите. Въпреки че е постигнато подобрение, все още има нужда едновременно от напредък и убедително изпълнение в редица области.  Правителството е постигнало напредък в реформите по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), включително чрез създаването на единна комисия за борба с корупцията и засилване на независимостта между съдиите и прокурорите. Отбелязвайки постигнатия напредък, последният доклад по МСП предвижда възможност за приключване на МСП през 2019 г. Неизпълнените към момента препоръки включват прилагане на наскоро приетата рамка за борба с корупцията и подобряване на докладването на напредъка. • По-ефективното и прозрачно управление на публичните инвестиции ще повиши качеството на инвестициите и ще подобри управлението в използването на публичните средства. • Предстоящата хармонизация на законодателството, регламентиращо дейността на държавните предприятие (ДП) с насоките на ОИСР, ще допринесе за укрепване на тяхното управление. Насоките съдържат препоръки, наред с други неща, за разработването на единна политика за собствеността, назначаването на висококвалифицирани членове на управителните съвети и приемането на висококачествени счетоводни стандарти и стандарти за оповестяване. • Укрепването на рамката за борба с прането на пари, включително транспонирането на петата директива за БПП на ЕС в националното законодателство, също би трябвало да подобри управлението. 7. Поддържането на реформата в сектора на образованието ще повиши производителността на труда и ще подпомогне уязвимите групи. Стабилните публични финанси дават възможност за предоставянето на допълнителни средства за преодоляване на изоставането от сравними страните по отношение на образователните резултати. Подкрепяме продължаващите усилия в тази посока, включително за гарантиране на равен достъп до качествено образование, намаляване на високото равнище на ранно отпадане от образование и обучение, актуализация на учебното съдържание за пригаждането му към еволюиращите нужди на пазара на труда и привличането на млади учители, предвид обстоятелството, че учителите в България са най-бързо застаряващи измежду страните от ЕС. 8. В ход са редица уместни политики, целящи преодоляване на структурни пречки и облекчаване на недостига на работна ръка. Правителството подкрепя програми за обучението и квалификация за способни кадри, в допълнение на подобрението на висшето образование, изпълнява програмата „Гаранция за младежта“ в подкрепа на обучението и намирането на работа, полага усилия за връщането в страната на българи, живеещи в чужбина, и е подписало споразумения за внос на работа ръка от съседни страни. Насърчаваме и задълбочаването на сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и разширяването на покритието на програмата „Гаранция за младежта“. 9. Има възможност за подобряване на системата на обществено здравеопазване, включително по отношение на покритието и ефикасността на разходването на средства. Здравеопазването е скъпоструващо на фона на резултатите, които постига, а доплащанията от страна на пациентите остават високи. Правителството предприема стъпки за повишаване на ефикасността при разходването на публични средства, които включват план за оптимизация на разходите за лекарства и въвеждането на електронно здравеопазване. В този контекст, ние считаме, че са необходими по-нататъшни усилия за укрепване на системата на доболничната помощ и профилактиката. 10. Българската народна банка (БНБ) отбелязва стабилен напредък в укрепването на надзора на банковия сектор. БНБ е предоставила правомощия за банков надзор на Управителния съвет. В съответствие с препоръките от извършената през 2017 г. Оценка на стабилността на финансовия сектор, БНБ е укрепила законодателството, регламентиращо предоставянето на заеми на свързани лица и е формализирала процеса на надзорен преглед и оценка (НППО). БНБ също така подпомага и извършването на цялостна оценка на банковия сектор от ЕЦБ. Последващото присъединяване към банковия съюз и едновременно с това към Валутния механизъм II ще укрепи допълнително банковия надзор. Предвид, че необслужваните кредити (НК) намаляват, но продължават значително да превишават средните нива за ЕС, БНБ следва да не отслабва своята бдителност по отношение на необслужваните кредити. При прилагането на НППО трябва да се гарантира, че банките с високи нива на необслужвани кредити ще разполагат с достатъчно капиталови буфери. Мисията би желала да благодари на българските власти и всички останали партньори за конструктивния диалог и любезното гостоприемство. Заключителното изявление описва предварителните заключения на екипа на МВФ в края на официалното посещение (или „мисия“) най-често в страните-членки. Мисиите се изпълняват като част от редовните (най-често годишни) консултации по член IV на Споразумението с МВФ, в контекста за използване на ресурсите на МВФ (заем от МВФ), като част от дискусиите по програми, наблюдаваните от екипа на МВФ или като част от друго наблюдение на икономическото развитие от страната на екипа на МВФ. Настоящото изявление се публикува със съгласието на националните власти. Изразеното мнение в това изявление е на екипа на МВФ и не е задължително да представя мнението на Изпълнителния Съвет на МВФ. Въз основа на предварителните заключения от мисията, ще бъде подготвен доклад, който, след одобрение от ръководството, ще бъде представен на Изпълнителния Съвет на МВФ за обсъждане и вземане на решение.

ЕС и Япония дадоха старт на най-голямата в света зона за свободна търговия

01 February 2019 15:12

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония влезе в сила от днес. Така се създава най-голямата в света зона за свободна търговия. Тя покрива близо една трета от световната икономика и 635 милиона души. Зоната представлява отговор на протекционистките заплахи, най-вече от страна на американският президент Доналд Тръмп, отбелязват икономисти. "Историческо споразумение" за свободна търговия между ЕС и Япония Европа наложи мита от 25 на сто за вноса на стомана Съгласно споразумението Япония премахва митата за 94 на сто от целия внос от ЕС, включително върху 84 процента от селскостопанските и рибни продукти. ЕС от своя страна премахва митата за 99% от вноса от Япония и след преходен период ще отмени митата върху японските автомобили, камиони и битова електроника. „Споразумението показва на света, че и двете страни оставаме убедени в ползите от свободната търговия“, коментира еврокомисарката за търговията Сесилия Малмстрьом. Токио и Брюксел сключиха политическа договореност през юли 2018 г., а ратифицирането беше финализирано през декември. Споразумението влиза в сила на фона на глобално напрежение в областта на търговията, след като Тръмп наложи мита върху вноса на стомана и алуминий, както и на китайски стоки, и поиска проучване на митата в автомобилната индустрия, което може да засегне както ЕС, така и Япония. Днес пък ЕС наложи мита от 25 на сто върху вноса на продуктите от стомана.

Европа наложи мита от 25 на сто за вноса на стомана

01 February 2019 13:03

Еврокомисията утвърди днес окончателно мита от 25 на сто за вноса на стоманени продукти. Целта е да бъдат защитени европейските производители от засиления внос от всички части на света. Той се дължи до известна степен на въведените от САЩ вносни мита за металите. Европейските мита влизат в сила от утре и ще действат до три години. Те обаче могат да бъдат променени в зависимост от евентуална промяна на обстоятлствата. Финално: САЩ удариха с мита стоманата и алуминия от ЕС Новите митнически тарифи заменят временните мита, въведени от ЕК през юли 2018 година за 23 категории стоманени продукти. Сега с мита от 25 на сто ще бъдат облагани 26 вида стоманени продукти, след като вносът им надвиши определени квоти. Тези квоти бяха разработени за всички доставчици на стомана в ЕС, след като САЩ въведоха през март 2018 г. вносни мита от 25 на сто за стоманата и от 10 на сто за алуминия. Американските ограничения пренасочиха част от доставките на стомана към ЕС.

Прогноза: Предстои забавяне на българската икономика, скъпите жилища стават капан за инвеститорите

01 February 2019 12:51

През 2019 г. поскъпването на еврото ще бъде етап от по-дългосрочен процес, а британският паунд остава с непредвидими движения заради неяснотата около Брекзит, поясняват анализаторите

Петкова пред МВФ: България не е готова да замени въглищните централи

25 January 2019 17:07

Министърът на енергетиката представи пред МВФ перспективите за изграждане на АЕЦ "Белене"

Проучване: Все повече бизнес лидери губят вяра в глобалния икономически растеж

24 January 2019 11:00

Близо 30% от бизнес лидерите смятат, че световният икономически растеж ще намалее през следващите 12 месеца. Това е рекордно песимистичен резултат − почти 6 пъти по-висок от миналогодишните 5%. Такива са резултатите от 22-рото глобално проучване на PricewaterhouseCoopers (PwC) сред бизнес лидерите. Тази година в допитването участваха над 1300 изпълнителни директори от целия свят. Най-важните резултати бяха представени на Световния икономически форум в Давос, на който ключови п

Меркел защити глобализацията

24 January 2019 07:20

Много хора са готови да укрепят световния ред. Това заяви германският канцлер Ангела Меркел по време на речта си пред икономическия форум в Давос, цитирана от „Гардиън“. Според нея в момента в света има два големи проблема – кибершпионажа и безпокойствието около международната система. Според нея това е принудило Международния валутен фонд да промени прогнозата си за икономическия растеж. „Като цяло картината е доста мрачна, но много хора са готови да укрепят световния ред. Има основания за оптимизъм. Виждаме намаляване на крайната бедност. Мисля, че можем да сме доволни от целите за устойчиво развитие и че щв успеем да премахнем екстремната политика“, заяви Меркел. Според Меркел националните лидери трябва да следват националните интереси, но и да не забравят, че другите народи също имат свои интереси. Според нея обаче може да се създаде ситуация, в която всички печелят. Тя добави, че Германия работи за прекратяването на използването на въглища и планира да сложи край на ядрената индустрия до следващата година.