Християнство

19 април 2019 08:00

Реален ли е Сатана?

В своята книга "Писмата на душевадеца" Кл. Ст. Луис ни припомня две от грешките, които допускаме, когато разсъждаваме за личността на дявола. Едната е да му даваме повече власт, отколкото заслужава - с други думи, може да прави, каквото си ...

източник: www.evangelskivestnik.net
Виж повече

 
Свързани новини

Коя църква прославя Бога?

18 August 2019 08:00

"И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха" (Деяния 2:42:47). В Книгата "Деяния на апостолите" намираме описание на Ранната църква, която е модел за подражание. Кое прави Църквата успешна и способна да прославя Бога? 1. Основани върху Божието слово.  Вярващите бяха посветени на учението на Божието свято Слово. Това означава, че те обичаха да слушат, да се поучават и да се подчиняват на учението на Словото, както бе проповядвано от апостолите. Представям си как седят и „се потапят“ в учението на Божието Слово и това им помогна да израснат в тяхната вяра. Божието Слово беше един от доминиращите и водещи фактори в живота на Ранната църква. В Библията Словото символично е представено като огледало, което отразява истината; семе, което покълва и дава плод; хляб, който дава духовен живот; светило, което дава светлина и напътствие, и като меч, чук и огън.  То е като  мляко, което подхранва новия вярващ и месо, което укрепва зрелия вярващ! Повече от Божието Слово ще донесе повече слава на Неговото име. Нека продължим да наблягаме на учението на Божието Слово пред нашите деца, юноши, млади хора, възрастни и нашите семейства. Нека представяме вярно Словото на истината чрез нашите амвони и класни стаи, както сме увещани от Павел във 2 Тимотей 2:15, за да може Бог да бъде прославен чрез преобразения живот на Неговите деца.   Нека насърчаваме вярващите да прекарват повече време в Божието Слово, отколкото в социалните мрежи, вълнувани от политика, спорт и други дейности. Защото един ден всичко друго освен Божието Слово ще премине (Матей 24:35).   2. Верни в общуването.   Ранната църква беше атрактивно място с топло семейно усещане, където хората се чувстваха обгрижени. Вероятно затова в Деяния 2:46 се казва, че „Всеки ден те прекарваха заедно в храма. Те разчупваха хляб в домовете си и се хранеха заедно с радостни и искрени сърца. "   Думата „радост“ и изразът „искрени сърца“ показват, че вярващите се радваха да бъдат част от общността всеки ден и че помежду им цареше божествена любов. Позовавайки се на този пасаж, коментаторът на Новия завет, Крейг Кийнър, казва: „Събирането около масата означава интимност, а дискусиите или лекциите по време на хранене са често срещани в Ранната църква.“   Много се говори за това колко безлични и недружелюбни са някои църкви днес. Можем ли следователно да се стремим да подражаваме на това, което четем в Деяния 2, и да помолим Бог да ни помогне да достигаме хората около нас с любов и приятелство?   В статия на пастир Рик Уорън, той казва: "Нашите църкви трябва да бъдат места, където няма страх и срам, места за съкрушени хора, които идват при нас за помощ." Нека се научим да бъдем благодарни на всички, които се покланят и служат в Тялото Христово, особено на тези, чието служение не се вижда публично. Нека продължим да насърчаваме редовното събиране на Божия народ в атмосфера на любов чрез малки групи, библейски уроци и смислени приятелства.   3. Постоянни в молитва и поклонение  Вярващите са били в постоянна молитва и поклонение, както индивидуално, така и заедно, което от своя страна е активизирало всичко, което са правили. Всъщност, когато апостолите бяха заплашени в Деяния 4:18, техният отговор беше да „издигнат гласа си заедно в молитва към Бога“ (Деяния 4:24). Деяния 2:47 ни казва, че те „хвалят Бога ежедневно и се радват на благоволението на всички хора”.   Спортистите днес приемат енергия и витаминни напитки, освен другите разрешени добавки, за да получат допълнителна сила, когато се състезават. Ние непрекъснато търсим начини да стимулираме нашето мислене, здраве и работа. Църквата в Деяния, обаче, е била подсилена с молитва и поклонение. Когато вярващите се молеха и се покланяха, стаите бяха буквално разтърсени, както е видно от Деяния 4:31 и Деяния 16:25-26.   Ако ние също се фокусираме върху повече молитва и поклонение, индивидуално и общо, нашите църкви ще бъдат силни, за да осъществят по-големи дела за Бога. В тази връзка Чарлз Спърджън казва следното: "Ние никога няма да видим промени към по-добро в нашите църкви, докато молитвеното събрание не заеме своето почетно място в живота на християните."   Молитвата и поклонението на църквата носи слава на Бога.   4. Със силата на Светия Дух Църквата в Деяния беше изпълнена със Святия Дух. В резултат знаменията и чудесата бяха често срещано явление и „всички бяха изпълнени с благоговение“.   Според речника значението на думата „благоговение“ се определя като „чувство на благоговейно уважение, смесено с… учудване“. Това показва нещо, което не може да се обясни естествено. Следователно можем да заключим, че апостолите са извършвали много свръхестествени действия.   Тази сила, действаща чрез Святия Дух, е допълнително подчертана в Деяния 4:33, където се казва: “С голяма сила апостолите продължаваха да свидетелстват за възкресението на Господ Исус” , а в Деяния 5:12 е добавено, че: “Апостолите извършиха много чудотворни знамения и чудеса сред хората. "   Във време, когато църквата на Исус Христос и християнските семейства са подложени на силна атака от силите на тъмнината, нека се молим за ново вливане на силата на Светия Дух сред Неговите хора. Нека преживеем тази сила, когато вярващите се събират, за да се поклонят на Спасителя.   Наистина Господ ще се прослави!   5. Щедри в даването Всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Те продаваха имотите си и благата си, и раздаваха на всеки, според нуждите ” (Деяния 2:44-45).   Каква удивителна щедрост се разкрива в тези стихове! Тъй като църквата нарастваше и броят на вярващите се увеличи бързо, много спешни нужди щяха да се появят. Вярващите реагираха великолепно, споделяйки всичките си притежания, за да отговорят на тези нужди. В резултат на това Господ беше прославен.   Църквата на нашето време също трябва да бъде белязана от преливаща щедрост.   6. Неуморни в благовестието   "И Господ всеки ден добавяше към техния брой онези, които се спасяваха”(Деяния 2:47).   Хората, които се спасяват всеки ден, показват, че вярващите ежедневно споделят Евангелието. Книгата Деяния ни показва, че редовната евангелизация е моделът на тяхното служение. Те отказват да бъдат спрени, дори когато са заплашени, бити или затворени.   Докато продължават да евангелизират, в Деяния 5:14 се казва, че „Все повече и повече мъже и жени вярваха в Господа и се добавяха към църквата.” Дори когато църквата бе разпръсната по-късно заради зловещото преследване на Савел, Библията казва: „Тези, които са бяха разпръснали, проповядваха Словото, където и да отиваха ”(Деяния 8:4).   Копнежът за спечелване на души трябва да бъде подновен в тялото Христово днес, защото всяка спасена душа носи слава на Бога. Някой беше казал: „Ние не сме били призовани да култивираме риба, а да ловим риба!” Нека продължим да споделяме Евангелието винаги, когато и както възникне възможност.   Четох историята на един християнин, чийто съсед бил запален рибар. Обикновено двамата излизали от къщите си по едно и също време в неделя сутрин, единият да отиде за риба, а другият да отиде в църквата.   Невярващият съсед често канел християнинът да идат на риба заедно, но предложението винаги било учтиво отхвърляно с пояснението, че по това време трябвало да бъде в църквата. В поредната неделя след като поканата за риболов била учтиво отхвърлена, невярващият съсед казал: „Странно е, нали? Въпреки че съм те канил на риба много пъти в неделя, ти не си ме поканил в църквата нито веднъж! "   7. Безрезервно посветени   "Те постоянстваха ..." (Деяния 2:42).   Може да се каже, че християните са били напълно и изключително отдадени на всичко, споделено в тази статия. Те бяха посветени на Божието Слово, на общение, на молитва и поклонение, на работата на Свeтия Дух, на щедростта и на благовестието. Тази преданост беше много по-различна от онова, което се наблюдаваше в храма или в синагогите, и представляваше предизвикателство за религиозната култура на онова време.   Днес думата „екстремист” има много негативни конотации като „незаконно”, „насилствено”, „фанатично” и „войнствено”. Въпреки това, тези вярващи показаха екстремизъм, който имаше само една цел - това беше да донесе слава на Бога! Такъв беше техният ежедневен начин на живот.   Нека и ние да бъдем всеотдайни докрай в нашата преданост към живия Бог, за да можем да принасяме слава на Неговото име! Тогава ще можем да се наречем  истинска църква...     Източник: CBN NEWS Превод: Петя Зарева

Когато ни е трудно да обичаме

16 August 2019 08:00

Има само един начин, по който можем да обичаме всички хора - християни и невярващи. Трябва да сме родени свише и изпълнени с Божия Дух. Защото не можем да направим това по плът и с човешки усилия. Неестествено е да обичаме всички, ще кажат някои.   Освен това и сред християните не всички са истински, ще кажат други. Някои от тях трябва да извървят "дълъг път", за да носят достойно това име.   Господ не каза, че  трябва да обичаме само зрелите, Христоподобните вярващи, които проявяват добродетелите на любовта, радостта и мира. Ние трябва да обичаме всички. Непосредствено преди Исус да каже: „Така всички ще разберат, че сте Мои ученици, ако се обичате един друг“ (Йоан 13:34-35), забележете какво се случи ... В Йоан 13:8 Исус изми краката на учениците, въпреки протестите на Симон Петър. В Йоан 13:2 и 13:27 Сатана влезе в сърцето на Юда Искариотски, за да предаде Исус. В Йоан 13:31-33, Господ обяви, чв скоро ще си тръгне ... нещо, което тотално озадачи учениците. Веднага след като Господ каза „Така всички ще разберат, че сте мои ученици, ако се обичате един друг“, забележете какво се случи… В Йоан 13:38 Исус предрече, че Симон Петър ще се отрече от Него три пъти. В Йоан 14: 5 апостол Тома призна, че няма представа за какво говори Исус. Учениците Филип (в Йоан 14:8) и Юда (в Йоан 14:22) имаха въпроси, които разкриха, че все още се опитват да разберат казаното от Господ Исус. Учениците на Исус бяха разнородна група и в социално, и в богословско отношение. Този разнороден екип от християни не беше на едно мнение в разбирането си за това кой е Исус и каква е Неговата мисия. Ако ние бяхме сред тях, нямаше да ни е лесно да ги обичаме.   Някои може дори да го смятат за неестествено, тъй като със сигурност не е лесно да обичаме тези, които са напълно различни от нас и даже странни в нашите очи . Да обичаш всички последователи на Исус не е никак лесно. Те може да  допускат груби грешки. Може да прогонят проповедника. Може да се карат и да спорят на висок глас. Със сигурност са го правили в различните новозаветни църкви. Чели сте 1 Коринтяни, нали?   Предлагам 4 начина, които да ни помогнат да обичаме ближните така или иначе, или въпреки всички различия. Най-малкото, обичайте ги така, както ни е казано да обичаме враговете си. В Лука 6: 27-28, нашият Господ каза, че обичта към нашите врагове включва четири основни действия: Правете им добро. Благославяйте ги. Тоест, казвайте им положителни, насърчителни слова. Молете се за тях. Помолете Бог да изпълни волята Му за всеки един от тях. Давайте им. Дарявайте безкористно, без да очаквате в замяна. Просто дарявайте любов. И така, нека църквата на Господ Исус Христос се характеризира с любов. Нека методистите обичат баптистите. Нека всички те заедно обичат Христовите църкви, Божиите църкви и петдесятните християни. Нека обичаме конгрешаните, католиците и независимите.   Обичайте ги, независимо че не сте съгласни с тях. И моля ви, не цитирайте тук стиха от Амос: „Могат ли двама да ходят заедно, ако не са съгласни?“ (Амос 3:3) Защото отговорът е „Да, могат.“ Ако са съгласни по отношение на едно голямо нещо: Исус Христос е Господ. И точно тази е истина е определяща за всеки християнин.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  

Едно обещание, което никой не харесва

15 August 2019 08:00

 Сестра ми изчезна. Изпитанията следваха едно след друго. Майка ни почина през 1968 година, а баща ни си отиде през 1976. Питах се защо Бог допуска това поредно страдание с изчезването на сестра ми. Историята нямаше щастлив край. Завърши с дело за убийство. Загубих и нея. Понякога се питаме защо страданията нямат край. В евангелието от Йоан Исус даде едно обещание, което никой от нас не харесва. Той беше категоричен, че в този свят ще имаме скръб и страдания (Йоан 16:33).  Има обаче втора част в този стих, която не бива да забравяме ... в нея има добра новина. Исус ни казва да сме смели, защото е победил света. Ще преживеем ли тази победа тук, на земята? Не мога да кажа, защото не знам как действа Бог в живота ви. Знам само, че ако сме приели Исус, Бог обещава в 1 Йоан 3:2, че един ден ще приличаме на Него. Освен това Бог ще използва обстоятелствата в нашия живот и Той ще ги сработи заедно за наше добро (Римляни 8:28).   Защо страдаме? Ние страдаме, защото живеем в покварен свят. Когато Адам и Ева бяха поставени в градината, им беше казано, че могат да ядат плодовете от всяко от дърветата там, с изключение на дървото за познанието на доброто и злото. Сигурна съм, че знаете от кое дърво похапнаха в крайна сметка. Можете да прочетете цялата история в Битие, глави 2-3. И ще откриете, че поради неподчинението на Адам и Ева светът беше променен. Животът стана труден.   Винаги ли ще страдаме? Исус обеща, че докато сме на тази земя ще имаме изпитания, ще страдаме. Но това не означава, че страданието няма никаква стойност или не е ценно. Истината е, че дори страданието, подобно на дисциплината, може да даде добри резултати (Евреи 12:11). Страданието ни дава възможност да се предадем на Бог по начин, който нищо друго не може да постигне.   Когато Йосиф беше в затвора (макар че беше невинен), този престой в затвора се превърна в инструмент, който Бог използва в живота му. И Йосиф остави Господ да използва това негово страдание. Прочетете Битие 39:19-21. Отношението на Йосиф беше образцово. И Бог уважи това.   Погледнете житейските си обстоятелства. Чувствали ли сте се някога, че сте в затруднено положение, притиснати от обстоятелствата, както Йосиф е бил? Можете ли да кажете, че сте имали добро отношение или се разсърдихте на Бога?   Страданието винаги ли е заради нашия избор? Е, в живота на Йосиф виждамеме, че страданието му не се дължи на избор, който той направи. Той беше хвърлен в затвора заради някой друг, който беше излъгал. В историята на Йов отново виждаме как човек търпи огромни загуби, над които изобщо не е имал контрол. Ако отделите време да прочетете Йов, ще видите страхотна картина на страданието. И в живота на Йов той имаше избор. Дали ще продължи да вярва в Бога, както в миналото, или щеше да вдигне ръце и да каже: „Достатъчно! Вече не ти вярвам! “   Съпругата на Йов дори му каза да прокълне Бога и да умре. Но Йов избра да продължи да уповава на Бога, Който дава и отнема. Независимо дали страдаме поради направен от нас избор или в резултат от решенията на някой друг, страданието е трудно. Боли.   Как трябва да страдаме? Когато страдаме поради направен от нас избор, можем да поправим това. Времето винаги е подходящо да се направи правилното нещо. И независимо от това защо страдаме, Бог все още го допуска в нашия живот, така че трябва да търсим от Него благодат, за да го издържим. Апостол Яков 1:4, ни съветва да търдим мъдрост. Ние трябва да гледаме към Бога, който ще ни научи на нещо, докато преминаваме през страданието. Не забравяйте, че крайният резултат ще бъде уподобяване на Исус.   Друго нещо, което би трябвало да направим, когато страдаме, е да наблюдаваме нагласите си. Можем да изберем да правим това, което Бог предлага в 1 Солунци 5:18: „благодарете при всички обстоятелства; защото това е Божията воля за вас в Христос Исус." Бог ни е обещал, че е винаги с нас (Матей 28:20). Така че имаме към кого да се обърнем, когато нещата се объркат. И можем да благодарим на Бога, че е суверен, което означава, че Той никога не е изненадан от обстоятелствата в нашия живот.   Бог знае началото и края. Той знае и нашето бъдеще. Има смисъл, че ние бихме се доверили на всезнаещия, вечно присъстващ Бог, нали? И все пак, понякога, когато сме в изпитание, ние само чакаме да свърши. Понякога никак не сме склонни да бъдем благодарни. И повярвайте ми, говоря от личен опит.   Има ли полза от страданието? Когато вършим грях и страдаме, няма никаква полза, както казва 1 Петър 2:20. Но апостолът пояснява, че, ако правим добро и страдаме за това, понасяйки търпеливо, това е угодно пред Бога.   Врагът на нашите души, сатана, иска да изоставим Бога. Някои хора го правят, когато страдат, повалени от няколко изпитания едно  след друго. Те слушат лъжите на сатаната, че Бог не се интересува. Точно както Ева го слушаше. Но ако решим, че все пак ще уповаваме на Бога (този, който допуска нашите изпитания), тогава Бог е доволен и сатана е победен. Това е печелившият избор.   Истини от Писанието, които трябва да запомните, когато страдате: Бог е суверен. (Йов 42: 2). Бог не се променя (Яков 1:17). Бог знае как ще завършат нещата (Еремия 29:11). Бог е достижим (Псалм 116: 2; Псалм 50:15; Псалм 91:15). Бог е доволен, когато страдаш с покорство (1 Петър 2:20). Бог те обича (Йоан 3:16; 1 Йоан 3: 1; Йеремия 31: 3).   Молитва за страдащите: Отче, ние знаем, че ни обичаш. Ти ни обичаш повече, отколкото можем да си представим. Знаем също, че живеейки в този свят, ще имаме изпитания. Ще страдаме. Помогни ни, Господи, да държим на истините в Твоето Слово, когато се борим със страданието. Дай ни благодат да издържим нашите изпитания. Припомни ни Твоите милости в миналото. Боже, ние те обичаме и се молим всеки ден да ни даваш сили. Помогни на тези, които четат това, а страдат в момента. Помогни им да знаят, че не си ги оставил. Моля се това в скъпоценното и свято име на Господ Исус Христос. Амин.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  

Белезите на победителите

13 August 2019 08:00

Да живееш за Христос е трудно - понякога е толкова трудно, че се изкушаваме и се чудим дали си струва жертвата. Разбира се, струва си, но трудностите понякога замъгляват тази истина. Въз основа на моите години опит в изучаване на духовната война, ето характеристиките на победителите, които не се отказват в битката:   Те са здраво свързани с местна църква. Тоест, те не просто посещават църква; те участват в църковния живот. Те са включени в малка група и се трудят за изграждане на вярващите. Те живеят за другите, а не просто за себе си.   Те имат отдаден живот, дори и да не е перфектен. Може да срещат трудности, когато се стремят да бъдат последователни, но работят върху това. Те отделят време да четат Библията и да се молят.   Те имат кой да ходи с тях. Те не водят битката сами, защото имат брат или сестра християни, които ги подкрепят и стоят до тях. Те споделят тежестта и борбата си - което винаги олекотява малко товара.   Те избират да повярват в това, което казва Библията. Дори когато не „чувстват“реалността на библейската истина, те правят избора да се доверят на Божието слово, например на думите, казани от Бога, като „няма да те оставя или да те забравя“ (Евр.13:5) и „по-голям е онзи, който е в мен, отколкото онзи, който е в света”(1 Йоан 4:4).   Те си напомнят Божията грижа в миналото. Лесно е да забравим вчерашните благословения, когато днес е трудно, но тези, които не се отказват, се борят усилено, за да избегнат тази грешка. Те постоянно си напомнят: „Бог никога не ме е изоставял в миналото. И той няма да го стори сега. "   Те се доверяват, че когато са слаби, Бог е тяхната сила (2 Кор. 12:10). Може би не им харесва битката, но те се учат от новозаветния опит на апостол Павел. Слабостта не ги притеснява, защото те знаят, че Божията сила е най-очевидна, когато са най-слаби.   Те разбират колко е важно да останеш верен в битката. Те признават, че някой винаги ги наблюдава - и че тяхното свидетелство е най-мощно, когато животът е тежък и вярата им е подложена на изпитание. Тяхната вярност, показана на бойното поле, привлича вниманието на света, който ги наблюдава.   Те викат към Бога. В молитвите им няма преструвки. Те не казват излишни думи и не следват никакви формули в молитвите си. Те знаят, че Бог е достатъчно велик, за да се справи с въпросите и болката им. Той е Всемогъщ и Вездесъщ, знаете го, нали?   Кажете ни как можем да се молим за вас, ако се изкушите да се откажете в битката.   Източник: Church Leaders Превод: Петя Зарева

Разпознаваме ли духовния нарцисизъм?

10 August 2019 08:00

Тъжно е да го признаем, но не всеки, който изповядва вяра в Христос е истински християнин. Неслучайно апостол Павел говори за естествен, плътски и духовен човек. Мнозина следват свои собствени амбиции, независимо дали са движени от пари, слава или престиж. Подобни лъжливи вярващи се появяват под различни форми, но една от най-ярките е фигурата на "духовния нарцисист". По-долу ще изброим няколко предупредителни белези на тази колоритна личност.  Те непрекъснато изтъкват своите постижения. Духовните нарцисисти са лесно разпознаваеми с непрекъснатото си желание да се хвалят с онова, което са и със своите дейности, независимо дали се касае за лекции, проповеди, блогове, книги или мисионерска дейност. Те никога не спират да говорят за себе си, макар че Божието слово в книгата Пртичи 27:2 предупреждава да не търсим сами слава за себе си. Най-добрият начин един християнин да избегне подобна зараза, е като следва съвета, оставен в Михей 6:8, а именно, да търсим правдата, да показваме милост и да ходим смирено пред нашия Бог.  Те се намесват в чужди разговори. Желанието на духовния нарцисист е винаги да владее положението и да упражнява контрол. Това означава, че няма да се спре пред намеса в чужда дискусия независимо от платформата, за да издигне своя глас по каквато и да е тема. Разбира се, той го прави с желанието да "поправи" и "коригира" ближните, като помогне за решаването на някой проблем, но никога не се стреми към диалог, а е загрижен само да наложи собствената си позиция. Библията предупреждава, че подобни хора целят разделения между братята и трябва да сме внимателни с техните действия (Римляни 16:16-17; Псалми 36:1-4). Те изкривяват Писанието. Хора, които са изпълнени с духовна гордост, обикновено знаят и цитират онези библейски стихове, които пасват на техните желания и намерения. Онези пасажи или текстове от Библията, които не им изнасят, обикновено биват пренебревани. Съласно съвета на апостол Юда, в стих 4, на такива хора не трябва да имаме доверие. Те говорят за любов, но не я показват. Най-добрият начин да разкрием един духовен нарцисист е да следим делата му, които няма да бъдат в съответствие с онова, което проповядва или прокламира. Те може непрекъснато да говорят за любов, милост и състрадание, но то никога не е видно в делата им. Неслучайно Христос предупреждава в Матей 7 глава да следим за плодовете в живота на хората. Любовта е повече от думи. Тя е действена. Те говорят, но не слушат. Изслушването е изключително важно за християните. То изгражда доверие, симпатия и разбиране между вярващите. Апостол Яков съветва християните да бъдат бързи да слушат и бавни да говорят (Яков 1:7). Точно обратното прави самовлюбеният християнин. Той бърза да говори, не иска да слуша, лесно се обижда и бързо осъжда. Той или тя винаги говорят на най-висок глас и не се интересуват от мнението на другите. Живеят като в изолатор. В 3 Царе 22 глава четем историята за Йосафат и Ахав, които трябваше да се съюзят, за да воюват заедно срещу вражеска войска. Йосафат, който се боеше от Бога, искаше да е убеден, че върши Неговата воля, затова пожела да се допита до мнението на пророците. Четиристотин пророци се събраха, за да убеждават двамата царе, че ги очаква победа в битката, но Йосафат не беше напълно убеден. Когато той поиска да чуе още едно мнение, Ахав отговори, че има един пророк Михей, син на Имла, но си призна, че го мрази, защото никога не предричал добро за него, а само зло. Подобно на Ахав, духовните нарцисисти се обграждат с хора, които им казват само онова, което те искат да чуят, без да са загрижени за истината. Отказват да признаят грешките си. Никой не обича да признава, че е сгрешил. Това е доста смиряващо и често пъти унизително преживяване. Очевидно е, че за духовния нарцисист подобно нещо е немислимо. Дори и когато е конфронтиран за грешките си с безброй доказателства, нарцисистът ще намери начин да се измъкне с уверението, че именно той е прав. Смирението е ценен дар. То ни помага да се поучим от грешките си и е добре да последваме съвета на Павел във Филипяни 3:13, където християните са увещани да забравят задното и да се стремят напред. Обичат да унижават другите. Писанието ни съветва да се насърчаваме едни други и взаимно да се изграждаме (1 Солунци 5:11), но духовният нарцисист прави точно обратното. Той е склонен да унижи ближните, за да може той да блесне за тяхна сметка. Вместо да служи като извор за насърчение и вдъхновение, самовлюбеният християнин използва другите, за да постига своите собствени цели, без значение какво ще струва това на околните. Налагат се със сила. Когато един самовлюбен вярващ е в ролята на водач, това е възможно най-лошият вариант за един лидер. Бог да е на помощ на служението, организацията или църквата, ръководена от такъв човек. Образцовите водачи са тези, които водят другите със силата на личния си пример, но не и духовният нарцисист. Той управлява със сила и упражнява авторитарен контрол, без да се интересува от последствията. Бог винаги е на второ място. Един законник веднъж запита Исус коя е най-голямата заповед и Христос отговори: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила...и да възлюбиш ближния си, както себе си" (Матей 22:37). Мнозина знаят този стих наизуст и лесно могат да го цитират, но той е много по-труден за изпълнение, отколкото можем да си представим. Исус не просто очаква от нас да обичаме Бога, а изисква да показваме любов към ближните си като доказателство. Простичко казано: Ние можем да обичаме Бога, само ако сме несебични. Духовният нарцисист винаги поставя Бога на второ място. Първото място е запазено за него самия и се проявява в духовна гордост, незачитане на другите и арогантност. Нека никога не допускаме да проявяваме нито едно от изброените по-горе качества. Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева

Вяра, която си струва

09 August 2019 08:00

Онези, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Който с плаче е носил семето си, с радост ще се върне, носейки своите снопи (Псалм 126:5–6).   Филмът "Списъкът на Шиндлер" се основава на истинската история на Оскар Шиндлер, германски бизнесмен, който е свидетел на това как нацистите преследват и унищожават евреите. Той желае да ги спаси и затова започва да наема повече и повече евреи, които да работят за него във фабриките му, с цел да ги избави от ръцете на нацистите.   Всъщност, до самия край на Втората световна война, това е целта на живота му. По същество той похарчва всичките си пари за тази цел и накрая спасява повече от хиляда евреи. Днес техните потомци са много. Но в края на филма Шиндлер горчиво съжалява, че не е направил достатъчно, за да спаси повече евреи.   Чудя се дали ако погледнем назад в живота си, ще се наложи да кажем: "Трябваше да споделям вярата си по-открито и по-често. Трябваше да кажа на повече хора за вярата си в Христос"?   Мисля си, че когато отидем в рая, ще ни се иска да сме правили повече, когато сме били на тази земя. Истинското щастие е да разказваш на другите за Исус. Псалм 126 казва, че тези, които се засадят със сълзи, ще събират плодове с викове на радост. Те плачат, докато засаждат семената, но пеят, докато се връщат, натоварени със снопи след жътвата.   Обръщаението на един невярващ е дело на Светия Дух. Бог не ни държи отговорни за това колко хора идват при Христа чрез нашето свидетелство или споделяне. Никога не съм бил в състояние да накарам който и да е човек да се покае и никога няма да успея и в бъдеще. Ако имах тази способност, тогава човекът щеше да съжалява.   Моята работа е да посея семената на Евангелието. Работата ми е да живея християнски живот, подобен на Христовия. Моята работа е да търся възможности да свидетелствам на хората за истините на евангелието. Резултатите са дело на Бога.   Споделянето на нашата вяра ще промени живота и съдбата на онези, които ще повярват чрез нашето свидетелство. Това е едно от малкото неща, които можем да направим в този живот, което ще има вечни последствия.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  

Как да посрещаме житейските бури?

08 August 2019 08:00

Когато изградим живота си върху твърдата скала на вярата в Исус Христос, ние знаем, че сме в безопасност от пълно унищожение, ако връхлети внезапна буря. Но какво да кажем за щетите от бурята? Къщите могат да издържат заради херметични покриви, дори и със счупени прозорци, или дори и те да са издухани. Строителните изисквания в райони с бури, често налагат използване на по-здрави материали и капаци, които могат да бъдат затворени по време на силни ветрове. Точно преди да прогнозират някой ураган, телевизионните новини са изпълнени с изображения на подготовка за обезопасяване на домове и предприятия, като например натрупване на пясъци и запечатване на прозорци.   Какво да кажем обаче за духовните бури в живота ни? Как да реагираме, когато те неизбежно се изправят на пътя ни с голям или не толкова силен интензитет?   Спомнете си какво знаете. Припомнете си стиховете, които сте запомнили. Може би дори имате мобилно приложение на Библията, така че можете да си я четете навсякъде. Спомнете си библейски истини от рода на „Бог е добър през цялото време“ и ги съчетайте с подходящи стихове, като Римляни 8:28 и Еремия 29:11. Потърсете насърчаващи публикации на страниците в социалните медии или от приятели, които редовно ги публикуват.   Молете се. Предайте своите притеснения на Господа. Разкажете му всичко за тях и ги оставете в Неговите ръце. В криза нямаме време за дълго молитвено събрание, но можем да се молим за това, което ни тревожи с кратки молитви. Тези молитви се състоят само от две или три думи, но Бог може да помогне и без да се молим с часове. Била съм в ситуации, в които единствените думи, които успявах да кажа, бяха: „О, Боже.“ Те бяха отправени към Господ. Зная, че Светият Дух се моли за нас, когато не знаем какво да кажем, и Му се доверявам да го направи в такива кризисни моменти. В ретроспекция виждам, че Той е отговорил.   Намерете нещо, за което да бъдете благодарни. Едно от най-добрите неща, които можем да направим, за да поставим мислите си на правилния път, е да бъдем благодарни. След като си припомните библейската истина и се помолите, ще е много по-лесно да отправите думи на благодарност. Отделете време, за да благодарите на Исус за Неговата помощ и закрила.   Мислете правилно. Виждате ли прогресията тук? Филипяни 4: 8 предоставя списък на видовете мисли, които трябва да имаме в съзнанието си. Това е дисциплина, която трябва да практикуваме непрекъснато, но е наложително, когато бурите ни връхлитат неочаквано. Тези мисли са спасителни пояси, които успокояват и ни помагат да съзрем надежда. Знаете ли, че умът ви е проектиран по такъв начин, че да не можете да мислите две мисли едновременно? Да, можете бързо да превключвате напред и назад между мислите, но не можете да мислите лоша мисъл, докато мислите добра мисъл. Зиг Зиглар е прав, когато казва: „Проблемите на повечето хора идват от лошите мисли“.   Помислете за резервен вариант. Обадете се на ваш приятел, който винаги ви подкрепя в молитва или на други хора, които знаете, че ще се молят за вас в трудни моменти. Имам четирима приятели, които винаги получават смс от мен, когато животът е на косъм, защото знам, че ще спрат и ще се помолят веднага, щом го видят. Напрегнатите ми мускули се отпускат, когато чета молитва, написана веднага от близък приятел.   Следващият път, когато бурните облаци на живота се събират или внезапна коварна вълна ви събори на земята, тези стратегии ще ви помогнат да останете стабилни. Ще бъдете подготвени и ще можете да съберете отново силите си. Ако изградим живота си на Скалата Христос, това е най-добрата застраховка срещу сериозни щети и гаранция, че няма да бъдете съкрушени. Това не означава, че няма да се случват лоши неща, но имате гаранция, че ще получите помощ и в крайна сметка ще излезете победители. Източник: Christian Headlines Превод: Петя Зарева        

Не съм съгласен и това е ОК

07 August 2019 08:00

Аз обичам да споря. Не в лошия смисъл на думата – да се карам с някого – а приятелски, споделяйки противоположно мнение по дадена тема. Понякога това е въпрос на необходимост да заема принципна позиция, а друг път е по-скоро забавление и интерес, интелектувалното удоволствие от размяна на аргументи, получаване нова информация и виждане на нещата от различна гледна точка.   Понякога е и друго….   Всъщност, макар да съм изпитвал колко разделящ може понякога да бъде един  спор аз никога не съм го виждал в изцяло или дори предимно в негативна светлина. Точно обратното, спорът, особено сериозният, разпален спор, когато си притиснат от необходимостта да се аргументираш добре съзнавайки, че това, което казваш може и ще бъде използвано срещу теб от интелигентен и достатъчно начетен събеседник е едно от най-стимулиращите подтици да систематизираш своите виждания, да направиш дълго отлагани справки, да търсиш нова информация по темата и понякога дори да адаптираш или даже да промениш виждането си. Казано просто спорът може да бъде един от най-големите стимули да растеж в дадена област. Всъщност темата на магистърската ми теза по богословие се появи в резултат на подобна теологическа канадска борба.   Разбира се, тук има едно „но” (всъщност доста повече от едно, но другите ще ги оставим за друг път). Изразяването на несъгласие, за да допринесе поне някаква полза, следва да бъде съпроводено с определена доза смирение, дори с щипка здравословен агностицизъм в собствената ми позиция изразяваща се в допускането, че не е съвсем изключено да греша. Последното е същностно за способността на човек да слуша какво му се казва и да оценява неговата адекватност дори когато изводите водят в посока противоположна на неговото мнение. Когато това липсва спорът рязко деградира в напълно безполезно (и често доста грозно) надговаряне.   Поставено в контекста на християнската вяра това наблюдение има интересни следствия.   Първо, дори човек, който има здрава и близка връзка с Христос може да бъде доста сигурен, че греши по множество богословски въпроси. Не само, че Бог не ни е открил всичко, което искаме да знаем и за което нерядко се изказваме, но често спорове възникват дори по отношение на екзегетични тълкувания свързани с определени (и то много на брой) библейски текстове. Самият аз през годините многократно съм ревизирал някои свои разбирания и нямам основания да смятам, че това няма да продължи и в бъдеще.   Второ, ние трябва да се научим да правим разлика между догми, доктрини и лични мнения. Догмите са верови позиции, по които всички християни са съгласни. Доктрините са точки от дадена богословска система характерна за дадена християнска група. Личните мнения са вижданията на отделни хора – от значими богослови до обикновени миряни – по даден неясен въпрос. Според това групиране Второто идване на Христос е догма, премилениалното виждане за това идване е доктрина, а споровете за грабване, преди по време или в края на „Голямата скръб” са лични мнения. Християните могат да защитават и да спорят за всяко от тези три неща, но би следвало да проявяват смирение и поне известна търпимост към различни виждания по отношение на доктрините и още повече относно частните мнения. Когато започнем да бъркаме трите категории и да третираме доктрините като догми или личните мнения като определящи за дадена деноминационна вярност настъпва хаос, обвинения, огорчение и напълно ненужно боричкане.   Трето, ние можем да започнем да третираме с много по-голяма благодат хората, които не мислят като нас. Това не означава единствено да признаем с половин уста, че те все пак са християни. Всъщност може да се окаже, че макар да имат различно мнение по някои или дори много въпроси ние има какво да научим от тях. Това е урок, който понякога се учи с години. В личен аспект аз съм арнинианец, който редовно чете и често цитира Калвин. Аз може и да не съм съгласен с виждането на Брайън Чапъл, че единствената истинска проповед е експозитарната, но това не ми е попречило внимателно да си водя записки от неговите книги по омилетика. И макар да не съм съгласен с Ръсел Муур, че патриархалните отношения са добри за мъжете, жените и децата аз го считам за почти пророчески глас в съвременното обществено пространство.   Като крайна точка това би се изразило в една култура на общуване, слушане, учение и уважение, които ужасно липсват в нашето лично и обществено пространство. Християнското включително.  

Истинско преобразяване

06 August 2019 08:00

Някой ме събуди. Дъждът ли или прегракналият петел в далечината? Лаещите кучета ли? Не. Тази сутрин и те, както и мислите на безпокойство и тревога за новия ден, спяха блажено. Не, този път не е това. По-скоро едно непреодолимо желание в мен да стана и да пиша, да опиша дъжда, да нарисувам живота. Спомени и настояще искаха да се пробудят, бъдеще бе напъпило и искаше да разцъфне, с белите цветове на череша.     Поглеждам си часовника - 4:54 сутринта е. Наоколо e тихо, чува се само шума от падащите, сребърни бисери, върху напуканата от юлското слънце земя. Капчици живот, надежда за изгорелите стръкчета трева. Нов живот за оклюмали растения и за дехидратирана нейде кошута в дивата гора.    „Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за Живия Бог; Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?“  ( Пс. 42:1,2 )   Да, колко хубаво го е казал поетът, т.е. псалмистът, а аз какво ново бих могъл да кажа? Не е ли вече всичко казано и то много по-добре? Мога ли аз да се меря с класиците на художественото и богословско слово? Не съм ли малко нахален и самоуверен в тези свои „сутрешни занимания“ да впиша нещо и аз в летописа на хилядолетното човечество?    – Добре, няма  лошо приятел – ще каже някой. Пиши си, разказвай хубави истории, но само моля те – не морализаторствай (не поучавай) и ти.   Добре, мисля си аз, как ще има промяна в мен, в хората, в децата, ако някой не ги поучи, предпази, стресне, насърчи? Може ли само материали с приспивно-развлекателен характер, да се пишат и създават, и те да са критерият за хубаво и качествено? Да ама не. Твърдо не, бих казал. Дано само да не ни се огънат краката и убежденията през годините.   А навън дъждът вали, освежава и променя, раздвижва, разбутва старите корени. Млади филизи и стръкчета отново ще избутат парчета от суха и стара пръст. Новото утро ще роди и нови полски цветя. Ще има къде полските врабци да се къпят и гугутки да пият вода. Така е в природата. Има Един, който се грижи за тях, но колко повече за нас „маловерците“.   Спомням си една история, разказвана многократно от дядо ми, за един негов съсед. Те били трима братя, но за разлика от приказките, тук няма златна ябълка, няма вълшебства, принцеси и бели коне. Тук има тежък труд, мъка, болка, революционни, пролетарски идеи, тежко пиянство и труден, тежък  непоправим характер. Със сигурност е имало и други неща, надежди, мечти, но няма време и място сега да изграждаме техните образи и въжделения. Все пак, трябва да спомена нещо малко.   Единият брат, най-големият и любим на дядо ми бил шивач, дядо Нино (или Нинак). Той шиел дрехи от вълнени материали за трудолюбивите селяци, но вършел и много услуги на хората. Трудолюбиво и задружно  семейство, но те нямали деца. Баба Въта много ме обичала и затова, нашите често са ме давали тя да ме гледа, като съм бил много малък.   Другият брат се казвал Велко, а жена му Костадина. Той бил приел от някъде левите, пролетарски убеждения. Те имали в дома си скривалище където се криели партизани. С други думи той бил ятак и поддръжник на „онеправданите“ преди 9-ти септември. С тези си дела, те били на голяма почит след това.   Най-малкият брат бил най-лош, най-страшен и неприятен. Такива хора тогава наричали "хвърлени". Чудя се защо са им казвали така? Може би идва от отхвърлени или от непотребни, нещо или някой, който е за бунището. Пропаднал и  „развален човек“, който е тежест на семейството. Постоянно пиел, карал се и заплашвал гражданите от малкия градец. „Като падне на улицата пиян, хората минавали от другия край, защото не знаели какво може да им направи“ – казваше дядо.    Но историята не спира дотук. Дядо продължаваше: "Не знам къде ходи и какво прави тоя Мишо, но като рече един ден, че няма да пие, няма да краде и няма да се бие, и наистина се промени. Някакъв Дух влезе в него, стана нов човек. По-късно чух, че станал пайстор (тоест, пастор). С такива думи и с вълнение в гласа, дядо ми многократно е разказвал за промяната на "хвърления Мишо", който станал "евангелиста" Мишо Ненов. В архивите на Петдесятната църква вярвам може да се открие и да се провери.    Разбира се, има много и най-различни други истории и свидетелства, не всички са толкова драматични. Всяко обръщение би трябвало да е преобразяване на вътрешния свят, но и донякъде на външността ни. Не може обаче да дойде преобразяване без Светия Дух. Всъщност по чий образ ни преобразява Той? По образа на Исуса Христа, „Който като беше в Божия образ, пак не счете че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга… смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст“ (Филип. 2:6-8).   Искаме ли наистина такова преобразяване или само нещо половинчато? И с Вуте да съм добре, и с Нане да не съм зле. Разбирай и в цръквата и в свето май за мен е все едно. Е, не може, или ще се привържем към Единия, или ще намразим Този същия, Единствения. Защото сме обикнали друг един господар, малък, но хитър, зъл и лукав, узурпирал този „лъскав, но погиващ“ свят.   Как е възможно това? Не знам. Сигурно е въпрос на предлагане, агресивна рекламна кампания, добре отработена стратегия през „годините“. Кой знае? За съжаление, трябва да си признаем като другарите от ляво, че отново сме изгубили „изборите“.     Не се лъжете, приятели. Той не е печелившият кон, колкото и силен, и охранен, и лъскав да е. Той вече е загубил състезанието. Но все пак трудни са разделите с него. Не иска да ти даде „развод“, нито, „трудовата книжка“, не пуска лесно и душата ти, ако и да си решил да го оставиш. Разбрал си, че те мами и искаш промяна, метаноя и метаморфоза в своя живот, но можеш ли сам? На къде ще поемеш? До къде ще стигнеш сам със свои сили, ако не извикаш за помощ?    Благодарим Ти, Господи, за Сина, Когото Ти изпрати, за смирения образ, Който взе, с Когото успя и да ни изкупиш и оправдаеш, за Светия Дух, Когото ни изпрати, да ни освети и подтикне да тръгнем и да търсим Него. „Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света“ ( Йоан 1:9 ).   „И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и бляскаво“ ( Лука 9:29).   Много неща могат да се видят в тази девета глава на Лука, много книги и спорове, около тази светлина и това преживяване. Само за Исус ли бе това или е възможно и за нас? Нека всеки сам да стигне до своя си извод. Има разбира се и много литература по въпроса. Едно е явно, сигурно и добро за душата и то е – да се моли. Преображението стана по време на молитва, не в спорове богословски, на симпозиуми и на конференции, просто на чаша кафе. Не. Отговорите на важните въпроси ще намерим пак там, по време на молитва. Но, не такава само от ума, заучена, формална, но и от сърце. Не по задължение само, не породена от проблема и болката, а молитва в задоволство, от присъствието на Светия Дух в нас, около нас, над нас.   Господи помогни и на нас, както помогна и на: слугата ти Йоан, Кръстителят и Йоан Богословът, и Григорий Богослов, и Григорий Палама  и на хиляди други древни и не толкова, слаби и верни Твои раби – да свидетелстваме за светлината. Да свидетелстваме с думи и живот и днес, и утре и до края на живота си, за  онази светлина от хълма Тавор и онази от Синай, и за онази от къпината, но най-вече за онази от Голгота.    Да, знам, че има разлика, знам, че има рационализъм и мистицизъм и ни е трудно да отсяваме, че понякога враждуваме излишно, но не Си ли Ти велик, не Ти ли осветяваш пътя  и душата ми, не копнеем ли всички за Твоя Дух, както еленът пъхти за водата?! Не видях елена, но чух славея да пее след дъжда тази сутрин. И пееше чудесно!    Господи, дай и на нас да Те прославим с променен живот, с нов образ, подобен на Твоя, да ценим, а да не пропиляваме времето и благодатта, подарени ни така щедро от Теб.    „Защото у Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина“  ( Пс. 39:6 ).      

Познаваме ли Утешителя?

05 August 2019 08:00

Исус описва Светия Дух като "друг утешител". Гръцката дума всъщност означава "друг, който е абсолютно същият". Така че въпреки че Светият Дух е отделна личност, той е точно същият като Исус, но без физическото тяло. Той е описан като Исус без плът. Или като агент (представител) на Бога, той е Исус под прикритие.   Ние знаем, че Исус е на небето. Когато първият мъченик, Стефан, беше пребит с камъни, минути преди да почине, той погледна нагоре и видя небесата отворени и Исус, застанал от дясната страна на Бога. Очевидно Христос беше готов да посрещне Своя ученик у дома! (Деяния 7:56).   Но това не означава, че Исус ни е оставил сами да се препъваме в тъмнината на бъдещето, което е неизвестно за нас. Христос обещава на учениците Си, че когато отиде в рая, Той ще помоли Отца си да изпрати на земята "друг утешител". Личност, която ще има същия разум, воля, емоции и интелект.   Исус нарича Светия Дух "съветник" (Йоан 14:16), защото Той винаги е на разположение да ни помогне. Той може да ни даде мъдрост за нашите решения, напътствие за нашето бъдеще, прозрение за нашите проблеми и насоки, как да се справяме с нашите отговорности.   Светият Дух е наречен и "учител", така че ако имаме неясни неща в Божието слово, винаги можем да се обърнем към Него за помощ и да вярваме, че Той ще ни разкрие ясно истините от Писанието.   Молим ли Светия Дух да ни изпълва, за да имаме утеха, да бъдем мъдри във всекидневието и да бъдем научени как да постъпваме, когато сме на кръстопът и не знаем накъде да поемем?   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева