Свят

17 юли 2019 12:03

"Политико": Франция ще подкрепи Кьовеши за европейски главен прокурор

Франция ще подкрепи румънската кандидатка Лаура Кодруца Кьовеши за стане първият публичен прокурор според лидера на либералите в Европейския парламент, групата, която включва евродепутатите от партията на френския президент Еманюел Макрон, съобщ...

източник: clubz.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ЕК иска повече борба с прането на пари и финансирането на тероризма

24 July 2019 14:08

Еврокомисията прие съобщение и 4 доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма, съобщи днес комисарката по правосъдието Вера Йоурова. Докладите изтъкват необходимостта от цялостно изпълнение на директивите относно борбата с прането на пари  и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с него и с финансирането на тероризма. Въз основа на публикувания днес пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС по въпроса. Докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Другите доклади са относно оценката на неотдавнашни случаи на пране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки. Те анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата, а също така посочват начини за отстраняване на тези проблеми. ЕС иска България да засили борбата против прането на пари Рисковете от пране на пари на вътрешния пазар Докладът за наднационална оценка на рисковете е инструмент, който помага на държавите членки да идентифицират рискове от пране на пари и финансиране на тероризма и да работят за отстраняването им. Той се приема от ЕК на всеки две години от 2017 г. насам. Документът изтъква, че повечето препоръки от първата наднационална оценка на рисковете са били изпълнени от различните отговорни страни. Продължават обаче да бъдат налице някои слабости, по-специално във връзка с анонимните продукти, идентифицирането на действителните собственици и новите нерегулирани продукти, като например виртуалните активи. Част от тези въпроси ще бъдат решени с предстоящото транспониране на Петата директива относно борбата с прането на пари. Припомня се също така, че държавите членки на ЕС все още трябва да транспонират изцяло Четвъртата директива. Комисията призовава страните от ЕС да приложат Директивата изцяло и изпълнят препоръките от този доклад. Това ще подобри сътрудничеството между надзорните органи, ще повиши осведомеността сред задължените субекти и ще предостави допълнителни насоки относно идентифицирането на действителните собственици. Европа прие директива срещу прането на пари Оценка и поуки от скорошни случаи на пране на пари След няколко консултации с Европарламента и в резултат от искане на Съвета на ЕС от декември 2018 г. Еврокомисията анализира 1д скорошни и публично известни случая на изпиране на пари в банки на ЕС, за да разгледа недостатъците и да даде насоки за бъдещи действия. Докладът не е изчерпателен, но показва следното: ► В няколко от анализираните случаи банките не са изпълнили ефективно, а понякога изобщо не са изпълнили изискванията, свързани с борбата с прането на пари. Те не са разполагали с подходящите вътрешни механизми за предотвратяване на тази дейност и не са адаптирали политиките си за борба с изпирането с нея и финансирането на тероризма в случаите на рискови бизнес модели. В констатациите се изтъква също така липсата на координиране между тези политики на равнището на отделните субекти или на равнището на групата. ► Предприетите от националните органи мерки за надзор са се различавали съществено по отношение на своята навременност и ефективност. Наблюдават се големи различия относно приоритизирането, ресурсите, експертните знания и наличните инструменти. По-специално във връзка с надзора на една банкова група надзорните органи са проявявали тенденция да разчитат прекомерно на мрежата за борба с прането на пари на приемащите държави членки. Това е възпрепятствало ефективните надзорни действия на равнището на ЕС в трансгранични случаи. Освен това разпределението на отговорностите е довело до неефективно сътрудничество между органите за борба с прането на пари, органите за пруденциален надзор, звената за финансово разузнаване и правоприлагащите органи. Тези недостатъци показват наличието на структурни проблеми при прилагането на правилата на ЕС, които до момента са разгледани само частично. Разпокъсаността в регулаторната и надзорната област, в съчетание с разнообразието от задачи, правомощия и инструменти на публичните органи, водят до слабости при прилагането на правилата на ЕС. Недостатъците в политиките и надзора, свързани с прането на пари, са по-ярко изявени при трансгранични случаи - както в ЕС, така и във връзка с държави извън Съюза. Въпреки че банките и надзорните органи са предприели съществени действия, необходимо е да се направи повече. Нужни са например допълнително хармонизиране между държавите членки и засилен надзор. Къде извън ЕС лесно се перат пари и се финансира тероризмът Необходимост от по-голямо сътрудничество между звената за финансово разузнаване Звената за финансово разузнаване (ЗФР) играят ключова роля за идентифициране на рисковете от изпиране на пари във всяка страна. През последните години Платформата на ЕС относно ЗФР, която е експертна група на Комисията, подобри сътрудничеството в значителна степен. Но според ЕК все още остават следните проблеми: ► Достъп на ЗФР до информация. Ззаради различния си статут, правомощия и начин на организиране някои ЗФР нямат достъп до съответната информация (финансова, административна и свързана с правоприлагането) и не могат да я обменят. ► Обменът на информация между ЗФР продължава да е недостатъчен и често е прекалено бавен. ► ИТ инструменти. Понякога ЗФР не разполагат с подходящите ИТ инструменти за ефикасното предаване и сваляне на информация към и от FIU.net. ► Ограничено поле за прилагане на Платформата на ЕС относно ЗФР. Тя не може да разпространява правнообвързващи образци, насоки и стандарти. В доклада се предлагат някои конкретни промени като например нов механизъм за подкрепа, който ще подобри сътрудничеството между звената за финансово разузнаване в ЕС. Взаимосвързаност между централизираните регистри на банковите сметки Докладът относно взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки съдържа редица елементи, които трябва да бъдат разгледани с оглед на евентуална взаимовръзка между регистрите на банковите сметки и системите за извличане на данни. Еврокомисията смята, че това би могло да бъде осъществено под формата на централизирана система с обща платформа на равнището на ЕС. За постигането на взаимосвързаност ще бъде необходим законодателен акт след консултации с правителствата на държавите членки, звената за финансово разузнаване, правоприлагащите органи и службите за възстановяване на активи.

България ще подкрепи Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор

20 July 2019 16:52

България ще подкрепи румънката Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор. Това потвърдиха за "По света и у нас" от правителствената пресслужба.

Кьовеши остана единствен кандидат за европейски главен прокурор

15 July 2019 11:45

Основният й съперник за поста французинът Жан-Франсоа Бонер ще оглави Финансовата прокуратура в родината си

Лаура Кьовеши все по-близо до прокурор на ЕС

12 July 2019 21:50

Лаура Кьовеши е все по-близо до поста на прокурор на ЕС, съобщи EU Observer. Румънският прокурор за борба с корупцията е основен фаворит за поста. Сега нейният основен конкурент Жан – Франсоа Бонер се оттегля от надпреварата. Той получи номинация за друго назначение във Франция. Бенер имаше подкрепата на Европейския съвет. В същото време Кьовеши е фаворит на Европейския парламент. Решението обаче все още е сложно. Според правилата на ЕС за избор са нужни двама кандидати. Румънското правителство вече се опита да блокира номинацията на Кьовеши. Тя беше призована да се яви на разпит за разследване с връщане на Индонезия на директор на Националния инвестиционен фонд, в деня, в който тя трябваше да се яви на един от разговорите в ЕС. Тя вече спечели изслушванията в няколко от комисиите в ЕС.

ЕС ще иска от САЩ улеснен достъп до електронни доказателства

06 June 2019 22:28

Съветът на ЕС одобри днес два мандата, с които упълномощава Еврокомисията да преговаря от името на Съюза по споразумение със САЩ за улесняване на достъпа до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и да участва в преговорите в Съвета на Европа по втори допълнителен протокол към Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство. Това стана по време на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург. Целта и на двете споразумения е улесняване на достъпа до електронни доказателства като имейли или намиращи се в „облак“ документи, които да бъдат използвани в рамките на наказателни производства. Ако бъдат сключени по-късно, те ще допълнят рамката на ЕС за достъп до електронни доказателства. В момента тя е в процес на обсъждане от евроинституциите. Съветът прие позицията си по нея през декември 2018 г. и март 2019 г. Споразуменията да бъдат съвместими със законодателството на ЕС за достъпа до електронни доказателства, което е в процес на обсъждане. Улесняване на достъпа до електронни доказателства Сключването на споразумение между ЕС и САЩ би създало рамка за сътрудничество с Вашингтон, включително за пряко сътрудничество с доставчиците на услуги. Това би гарантирало своевременен достъп до електронни доказателства чрез съкращаване на срока за предоставяне на исканите данни на 10 дни. В момента за такова нещо са необходими средно 10 месеца. То би осигурило също стабилни гаранции за защитата на основните права. Понастоящем доставчиците на услуги от САЩ си сътрудничат с европейските правоприлагащи органи на доброволна основа. Американското право невинаги им позволява да предоставят исканите данни директно на европейските органи в отговор на искания за достъп до електронни доказателства. Протокол към Конвенцията от Будапеща През септември 2017 г. Съветът на Европа пое ангажимент да изготви втори допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за престъпленията в кибернетичното пространство. Целта на документа е въвеждане на разпоредби за по-ефективен и опростен режим за правна взаимопомощ. Той би позволил пряко сътрудничество с доставчици на услуги в други държави,които са страни по Конвенцията, и предвижда разширяване на търсенията извън националните граници. Протоколът трябва да включва стабилни гаранции и изисквания за защита на данните. Предимството на такова споразумение е неговият потенциал за прилагане в целия свят. Понастоящем страни по Конвенцията са 63 държави, включително 26 държави членки на ЕС (без Ирландия и Швеция, които са със статут на наблюдатели).

България подкрепя кандидатурите на 14 съдии за Общия съд на ЕС

22 May 2019 11:17

Министерският съвет взе решение, според което България ще подкрепи кандидатурите на 14 съдии на Общия съд на ЕС.

Узаконена е Системата на инвестиционните съдилища в ЕС

30 April 2019 19:20

Съдът на ЕС постанови, че Системата на инвестиционните съдилища (СИС) е в съответствие с договорите на Съюза. Тази система трябва да замени тази на двустранните инвестиционни съдилища, която е част от търговските и инвестиционните споразумения на ЕС. Брюксел предлага създаване на инвестиционен съд Това бе един от спорните моменти при подписването на търговското споразумение между ЕС и Канада, известно като СЕТА. Според нейните критици, системата би дала възможност на големите корпорации да влияят при вземането на решения при спорни въпроси като например екологични стандарти или трудови права. Европейската комисия приветства решението на базирания в Люксембург Съд на ЕС. Решението на Съда означава, че няма нужда да се правят промени в текста на споразумението между ЕС и Канада, както и че може да започне ратификацията от страните членки“, коментира говоритеа ЕК Маргаритис Схинас. Той допълни, че решението се включва и в споразуменията със Сингапур, Виетнам и Мексико.

Вебер: ЕС да реже от еврофондовете на страни, прегазващи правото

26 April 2019 21:18

Полша, Унгария или Румъния са неспазващите правилата, посочи германският политик, кандидат на десницата за председател на ЕК. Той призова Великобритания да не участва в евроизборите

58% от българите не вярват в независимостта на правосъдната система

26 April 2019 16:33

Според публикувано днес изследване на Европейската комисия 58% от българите нямат доверие в независимостта на съдебната система, 34% са я оценили позитивно, а 8% нямат мнение.

ЕС въвежда единна система с данни за осъжданите чужденци извън Общността

09 April 2019 16:39

Влиза в сила през следващите седмици