Икономика и бизнес

13 юли 2017 09:53

ЕС и Западните Балкани договориха проекти за 500 млн. евро

Евросъюзът и Западните Балкани договориха на вчерашната си среща в Триест 7 нови проекта на обща стойност 500 милиона евро, предаде ДПА. Това показва документ, разпространен от Италия, която бе страна-домакин на тази среща. От тази сума 194 милиона е...

източник: www.actualno.com
Виж повече

 
Свързани новини

Какво реши Европейският съвет (пълен текст)

18 October 2018 17:33

1. Европейският съвет направи оценка на степента на изпълнение на неговите заключения от юни и призова за продължаване на работата по всички елементи, като част от неговия цялостен подход към миграцията. Въпреки че броят на установените незаконни пресичания на границите на ЕС е намалял с 95% от връхната им точка през октомври 2015 г., някои вътрешни и неотдавнашни външни потоци изискват постоянно внимание. 2. Във връзка с неформалното обсъждане, проведено между лидерите в Залцбург, Европейският съвет изтъква значението на по-нататъшното предотвратяване на незаконната миграция и на укрепването на сътрудничеството с държавите на произход и транзитно преминаване, по-специално в Северна Африка, като част от едно по-широко партньорство. 3. Борбата срещу мрежите за контрабанда на хора трябва да бъде засилена: работата с трети държави по разследването, задържането и наказателното преследване на контрабандистите и трафикантите следва да бъде активизирана, с цел да се попречи на хората да предприемат опасни пътувания. Следва да бъде създадена съвместна работна група към Европейския център за борба с контрабандата на мигранти към Европол. Онлайн комуникациите на мрежите за контрабанда следва да бъдат по-добре наблюдавани и затруднявани. Съветът, с подкрепата на Комисията, се приканва да разработи цялостен и оперативен набор от мерки за тази цел до декември. 4. Европейският съвет приканва Европейския парламент и Съвета да разгледат с предимство неотдавнашните предложения на Комисията във връзка с директивата относно връщането, Агенцията в областта на убежището и европейската гранична и брегова охрана, като гарантират най-ефективно използване на ресурсите и разработят общи минимални стандарти за наблюдение на външните граници, при надлежно зачитане на отговорността на държавите членки. 5. Нужни са повече действия за улесняване на действителните връщания. Следва да се подобри прилагането по недискриминационен начин спрямо всички държави членки на съществуващите споразумения за обратно приемане и да се сключат нови споразумения и спогодби, като същевременно се създава и прилага необходимото въздействие посредством всички съответни политики, инструменти и средства на ЕС, включително развитието, търговията и визите. Необходими са допълнителни усилия за пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция. 6. Канцлерът на Австрия докладва относно реформата на общата европейска система за убежище и относно перспективите за отбелязване на напредък по отделните ѝ компоненти. Европейският съвет насърчи председателството на Съвета да продължи работата си с оглед на нейното завършване във възможно най-кратък срок. II. ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ 7. През последните години беше отбелязан реален напредък към укрепване на вътрешната ни сигурност посредством по-добро сътрудничество, предприемане на конкретни мерки на място и приемането на редица правни текстове, сред които тези относно резервационните данни на пътниците, борбата с тероризма и гарантирането на високо общо ниво на мрежовата и информационна сигурност. Тези текстове трябва да бъдат изцяло приведени в действие. 8. ЕС ще продължи да укрепва своята способност за възпиране и устойчивост на хибридните, кибернетичните, както и химическите, биологичните, радиологичните и ядрените (ХБРЯ) заплахи. Като припомня предишните си заключения във връзка с нападението в Солсбъри, Европейският съвет осъжда враждебната кибератака срещу Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО). Такива заплахи и атаки засилват общата ни решимост да продължим да укрепваме вътрешната сигурност на ЕС, както и способността и капацитета ни за разкриване, предотвратяване, осуетяване и реагиране на враждебни действия на чуждестранни разузнавателни мрежи и на други злонамерени участници на нашата територия и онлайн. Европейският съвет приветства приемането на новия режим за ограничителни мерки с цел противодействие на заплахата от химически оръжия и очаква бърз напредък в изготвянето на списъци на съответните физически лица и образувания. 9. Европейският съвет призовава също за мерки, насочени към: • борба с незаконните и злонамерени действия, извършвани в киберпространството или чрез кибернетични средства, и изграждане на силна киберсигурност. Следва да се придвижи работата по капацитета за реагиране и възпиране на кибератаки посредством ограничителни мерки на ЕС, във връзка със заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. С цел укрепване на устойчивостта на ЕС към кибератаки, преговорите по всички предложения в областта на киберсигурността следва да приключат преди края на законодателния мандат;  • защита на демократичните системи на Съюза и борба срещу дезинформацията, включително в контекста на предстоящите европейски избори, при пълно зачитане на основните права. В това отношение мерките, предложени от Комисията, относно мрежите за изборно сътрудничество, прозрачността онлайн, защитата от инциденти в сферата на киберсигурността, незаконното манипулиране на данни и борбата с кампаниите за дезинформация, както и за затягане на правилата за финансиране на европейските политически партии, заслужават бързо разглеждане и оперативни последващи действия от страна на компетентните органи. Комисията ще направи оценка на прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията до края на годината. Европейският съвет очаква Плана за действие за координиран отговор на ЕС, който следва да бъде представен до декември 2018 г., както е посочено в заключенията му от месец юни; • укрепване на капацитета за предотвратяване и ефективно реагиране на радикализацията и тероризма, при пълно зачитане на основните права. Предложението на Комисията относно предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн следва да бъде разгледано с предимство. Следва да бъдат намерени решения за осигуряване на бърз и ефикасен трансграничен достъп до електронни доказателства с цел ефективна борба срещу тероризма и други форми на тежка и организирана престъпност, както в рамките на ЕС, така и на международно равнище; до края на законодателния мандат следва да бъде постигнато съгласие по предложенията на Комисията относно електронните доказателства и достъпа до финансова информация, както и за по-ефективна борба с изпирането на пари. Комисията следва също спешно да представи мандати за преговори във връзка с международните преговори относно електронните доказателства. Следва да бъде разгледана инициативата на Комисията за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура, така че да бъдат обхванати трансграничните терористични престъпления; • осигуряване на адекватни ресурси на правоприлагащите органи на държавите членки, на Европол и на Евроюст, за да посрещнат новите предизвикателства, произтичащи от технологичното развитие и променящите се заплахи в контекста на сигурността, в т.ч. чрез обединяване на оборудване, засилени партньорства с частния сектор, междуведомствено сътрудничество и по-добър достъп до данни; • подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи и базите данни. Вече беше отбелязан голям напредък при разработването на информационни системи и обмена на информация, но са необходими допълнителни усилия, за да могат да функционират заедно, по-специално чрез общо хранилище на данни за самоличност. Преговорите по текущите предложения, включително относно подобрена Европейска информационна система за съдимост, следва да бъдат приключени до края на годината и всички мерки, необходими за прилагането им, следва да бъдат предприети с най-голям приоритет; • укрепване на капацитета ни за управление на кризи и на съгласуваността и ефективността на механизмите за реагиране при кризи на равнище ЕС и на национално равнище. Преговорите по предложението за Механизъм за гражданска защита на Съюза следва да бъдат приключени до края на годината. III. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 10. Европейският съвет счита, че отношенията между ЕС и Африка са от първостепенно значение в един бързо променящ се глобален контекст. Сътрудничеството ни следва да се издигне на ново равнище, като бъде обезпечено с необходимите ресурси, включително чрез Европейския план за външни инвестиции и Доверителния фонд на ЕС за Африка. Европейският съвет приветства представянето на инициативата на Комисията за нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места и призовава да се предприемат действия, включително чрез конкретни предложения за участието на държавите членки. 11. След неформалното обсъждане, проведено между лидерите в Залцбург, Европейският съвет приветства провеждането на предстоящата първа среща на върха между 28-те държави - членки на ЕС, и Лигата на Арабските държави на 24-25 февруари 2019 г., домакин на която ще бъде Египет. 12. ЕС и неговите държави членки са изцяло ангажирани с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и изпълнението ѝ. Европейският съвет приветства намерението на Комисията през 2018 г. да публикува своя документ за размисъл, който следва да подготви почвата за всеобхватна стратегия за изпълнението през 2019 г. 13. Европейският съвет взе под внимание последния специален доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, който недвусмислено потвърждава отрицателните въздействия на изменението на климата, включително заключенията в доклада, които сочат, че намаляването на емисиите в световен мащаб във всички сектори е от решаващо значение и че са необходими допълнителни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация, поспециално за постигането на целта за температурата, определена в Парижкото споразумение. 14. С оглед на COP24, която ще се проведе в Полша от 2 декември 2018 г., Европейският съвет одобрява заключенията на Съвета относно подготовката за срещите по РКООНИК в Катовице и дава пълната си подкрепа на Полша за организирането на COP24. COP24 трябва да доведе до приемането на амбициозни и пълни правила за изпълнение на Парижкото споразумение, а резултатите от диалога "Таланоа" следва да бъдат във вид на ангажимент всички страни да обмислят своите равнища на амбиция, както и да послужат за подготовката на техните национално определени приноси съгласно член 4 от Парижкото споразумение.

Заев: С Ципрас оставаме посветени на новите Балкани

18 October 2018 16:08

„Заедно с министър-председателя Алексис Ципрас ние оставаме напълно посветени на перспективите на новите Балкани на 21-ви век. Балкани, в които ще се изгражда приятелство, в които ще се насърчава сътрудничеството, където ще допринасяме за по-добър икономически растеж и растеж на нашите страни, за по-щастливи граждани и увеличаване на търговията, нови инвестиции и по-добър икономически стандарт на гражданите на Македония и на Гърция“, заяви днес премиерът Зоран Заев, отговаряй

Европейският съвет иска повече усилия за нелегалния трафик на мигранти и в борбата с дезинформацията

18 October 2018 15:52

Макар нелегалният миграционен натиск в ЕС да е намалял с 95% спрямо нивото от октомври, 2015 година, все още някои вътрешни и външни процеси заслужават внимание. Такъв процес продължава да са мрежите за трафик на хората. Затова Европейският съвет иска в рамките на Европол да бъде създаден Европейски център за трафик на мигранти. Като основна задача на този център Европейският съвет иска да се следят онлайн комуникациите на такива мрежи за трафик на мигранти. До края на декември Съветът трябва д

Сигурност под въпрос: За срещата на върха в Брюксел стотици полицаи се "разболяха"

17 October 2018 18:00

В момента, когато в Брюксел се събират десетки европейски лидери за срещата на върха, стотици полицаи се оказаха „болни“. Така те протестират срещу условията на труд, пише БГНЕС. Говорител на полицията каза, че около 20% от 2600-те полицейски служители в Брюксел – т.е. повече от 500 служители - са обявили, че "отсъстват поради заболяване". В съседния сектор "Монтгомъри", където са назначени 585 полицейски служители, положението е подобно и има

Световната банка очаква по-голям икономически растеж в Западните Балкани

07 October 2018 13:40

Световната банка очаква ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на страните от Западните Балкани да се увеличи до 3.5% през тази и следващата година, а през 2020 г. може да достигне 3.8%. През миналата година той е бил 2.4%. В по-голямата част от региона прогнозите за растеж за през тази година са добри, става ясно от Редовния икономически доклад за есента на 2018 г.Причината"Навсякъде в региона се наблюдава растеж, който се дължи до голяма степен на публичните...

Ердоган: Наближава краят на ЕС

06 October 2018 08:31

В интервю за телевизионния канал TRT World турският президент Реджеп Ердоган заяви, че вижда много знаци за близкия край на Европейския съюз. Той дори пожела този край да се случи възможно най-скоро, за да може Турция да начертае собствената си посока. "Годината е 1963, после 2018 – все още ни бавят. Няма такава жестокост. Страни, които в нито една област не могат да бъдат сравнявани с нас, са членове на ЕС. Изтъкват ни критериите от Копенхаген, ние сме ги изпълнили, но други, които изобщо не са се доближили до тях, сега са членове на ЕС. В нашия процес повечето от страните не бяха членки, а аз присъствах на срещите на върха, говорил съм с френския президент Ширак, с германския канцлер Шрьодер. А когато на власт дойдоха Саркози и Меркел, лидерските срещи бяха премахнати. Отворихме и затворихме много глави, но не ни дадоха шанс да продължим и процесът спря. Тогава за какво говорим, какви преговори, кой да преговаря?“, каза Ердоган в ефир. Според него по отношение на Турция няма никакви индикации, че вратата на ЕС е отворена, а се предлагат някакви по-специални условия. По време на последната сесия на ООН в Ню Йорк той е разговарял с редица европейски лидери и настоял да спрат взаимно да се уморяват. "Ако ще ни приемате, приемете ни, ако не, кажете ни да вървим по пътя си и вие продължавайте по своя. Но те нямат умора. И на Меркел казах същото. Но те не смеят да кажат в прав текст, че не ни искат. А ние можем да предложим на ЕС много полезни неща“, посочи още турският лидер.

Матео Салвини: Жан Клод-Юнкер унищожава Европа!

05 October 2018 21:50

„Ще се радвам да построя една нова Европа с гласа на хората през май, аз работя единствено за доброто и бъдещето на италианския народ“, заяви лидерът на партия "Лига"

Сръбският президент Вучич подкрепи договора между Скопие и Атина

05 October 2018 12:30

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че подкрепя договора между Скопие и Атина, но не подценява народа на Република Македония, който взе ясно и недвусмислено решение на референдума за името на страната, предаде Танюг. "Смятах този договор за добър и така мисля и днес", каза Вучич на пресконференция след среща с докладчика на Европейския парламент за Сърбия Дейвид Макалистър. Вучич обаче подчерта, че на референдума народът на Република Македония е взел ясно и недвусмислено ре

Александър Стуб е поредният кандидат за поста на Юнкер

02 October 2018 23:02

Още един кандидат за поста на председател на Европейската комисия. Бившият финландски премиер Александър Стуб представи кандидатурата си в Европейския парламент, в Страсбург. Той е вторият представител на Европейската народна партия след Манфред Вебер, който ще се състезава за поста на Жан-Клод Юнкер.

Разширява се обхватът на задълженията на влизащите в ЕС

02 October 2018 16:12

Европейският съвет прие регламент, насочен към подобряване на контрола на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат от него. Регламентът ще предоставя инструменти по-ефективно справяне с финансирането на тероризъм, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности.