България

13 февруари 2018 17:52

40 от ДС в бордовете на фирми с преференциални влогове в КТБ

Това става ясно от списък, публикуван на сайта на Комисията по досиетата...

източник: epicenter.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ДПС: Президентът има право на вето, но...

21 February 2018 12:28

Президентът Румен Радев има право да наложи вето, но има неразбиране и на промените в Закона за банковата несъстоятелност, и на Закона за нормативните актове. Това заяви юристът от ДПС Хамид Хамид -  един от вносителите на промените в закона, станал популярен като "закона на Делян Пеевски за КТБ". Самият Пеевски е съвносител, третият в компанията е Йордан Цонев. Румен Радев наложи вето на закона "Пеевски" за КТБ Хамид мотивира несъгласието си с държавния глава, позовавайки се само на членове и алинеи.  "Право на президента е да налага вето, това е конституционно право. Това, което видяхме от мотивите до момента, описани в медиите - ние не сме съгласни. Считаме, че има неразбиране на параграф 5, 6 и 7 от нашия законопроект, както и неразбиране на чл. 14 от Закона за нормативните актове. Законодателят е уредил реда, начина и условията кога се налагат норми с ретроактивно действие. В ал. 3 на чл. 14 има забрана кога не може да се налагат такива норми и това е при увеличаване на санкции, Ние не сме в тази хипотеза", заяви Хамид по повод основния мотив за ветото - а именно, че в него със задна дата се дава право на ревизия на действия на синдиците на фалиралата КТБ за обезпечения и цесии с активи. Юристът от ДПС е категоричен, че от "Дондуков" 2 не са разбрали и параграф 5 от промените в Закона за банковата несъстоятелност. "Говори се, че законът погасява задължения и отнема права. Това абсолютно не отговаря на истината. За погасяване на задължения, за произнасяне по цесиите думата има българският съд.  Ние само даваме правен способ на синдиците да запазят активите, докато се произнесе съдът. В момента висят над 800 дела пред съда и само той може да каже дадена сделка дали е нищожна, недействителна и т.н." Чл. 14 от Закона за нормативните актове, на който се позовава Хамид гласи: (1) Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. (2) Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден. (3) Не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции, освен ако те са по-леки от отменените. Юристът завърши с това, че според него върнатият от президента закон дава възможност да "не се разграбват вторично" активи от КТБ преди съдебни решения. За разлика от случаите на политически критики към "закона Пеевски за КТБ", когато от ДПС реагират с реплики, че който е против този закон съучаства в "неразкриването на истината" за фалита на банката на Цветан Василев, този път Хамид и колегите му се въздържаха от повече коментари. Очаквайте подробности

Президентът наложи вето на "Закона Пеевски за КТБ"

21 February 2018 11:18

Държавният глава Румен Радев наложи днес поредното си вето - този път върху измененията в Закона за банковата несъстоятелност, чийто съавтор бе депутатът от ДПС Делян Пеевски. Измененията придобиха гражданственост като "Закона Пеевски за КТБ" и "Закон срещу вторичното ограбване на КТБ". Както Клуб Z писа, още с приемането на текстовете с подкрепата на ГЕРБ, Радев е изпратил закона на юристите на "Дондуков" 2 с искане за становище а налагане на вето. За такова призоваха и от "Да, България". Основният мотив: обратното действие, залегнало в новите текстове. Радев обмислял поредното вето - върху закона "Пеевски за КТБ" Държавният глава Румен Радев връща за ново обсъждане § 5, § 6 и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет на 9 февруари 2018 г., съобщиха от Президентството. "Президентът подкрепя усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства. В тази връзка държавният глава има възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби на приетия закон. С тях се преуреждат с обратно действие в нарушение на правовата държава настъпили правни последици, придобити права и погасени задължения",.се посочва в съобщението. "В мотивите си държавният глава подчертава, че обществото има нужда да знае конкретните измерения на последиците от приетия закон. Когато решава да приложи такава крайна мярка, Народното събрание би следвало открито да дебатира колко са обезпеченията, които ще бъдат нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително недействителни, приблизително каква ще е стойността, с която ще бъде увеличена масата на несъстоятелността на КТБ след прилагането на закона. Само по този начин защитата на обществения интерес, изтъквана като основна цел на ЗИД ЗБН, ще придобие конкретни измерения", допълват от "Дондуков" 2. Ето и пълния текст с мотивите: Уважаеми народни представители, Споделям  обявената цел на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност – да се подобри нормативната уредба в производствата по несъстоятелност на банки и да се улеснят  фактическите и правни възможности на синдиците за попълване на масата на несъстоятелността. Подкрепям усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства. В тази връзка имам възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби на приетия закон. Без съмнение, конституционното правомощие на Народното събрание да приема закони, включва и правото му да преуреди вече настъпили правни последици от юридически факти, възникнали преди приемането на съответния закон. Тази дейност на Народното събрание обаче следва да бъде упражнявана в рамките, очертани от конституционния принцип за правовата държава. Като концепция този принцип изисква последователно законодателно регулиране на обществените отношения, поддаващи се на трайна уредба (Решение № 3 от 2008 г. по к. д. № 3 от 2008 г.). Свързани с правовата държава са и принципите за правната сигурност, предвидимост и стабилност, принципът за забрана на обратното действие на правните норми, както и принципът за закрила на законно придобити права (Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к. д. № 3/2016 г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение № 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г.). Всеки закон включва правила за поведение, които за да могат да бъдат спазвани от адресатите, следва да действат занапред - т.е. само за факти и обстоятелства, които възникват след влизането на закона в сила. Преобладаващата част от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗИД ЗБН) обаче имат същинско обратно действие. Те се прилагат спрямо факти, които са настъпили преди влизането на ЗИД ЗБН в сила и по отношение на които са се породили правни последици, като ги преурежда така, че да настъпят нови правни последици. С § 5, ал. 1 се  обявяват за нищожни заличаванията на учредени от длъжници или трети лица обезпечения в полза на Корпоративна търговска банка (КТБ), извършени от квесторите, временните и постоянните синдици на тази банка. Това обхваща периода от поставянето на банката под специален надзор (20.06.2014 г.)  до започването на осребряване на имуществото. Така на нищожността, като най-тежка юридическа санкция за действителността на заличаванията, се придава обратно действие. Съгласно § 5, ал. 3 пак за минал период от време се обезсилват сроковете, изтекли по отношение на всички учредени в полза на КТБ обезпечения. По силата на § 6 се въвежда относителна недействителност на сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на КТБ след поставянето на банката под специален надзор. Тъй като КТБ е поставена под такъв надзор на 20.06.2014 г., това правило също е с обратно действие. С § 7 цитираните разпоредби се прилагат също с обратна сила и за откритите до влизането на този закон в сила производства по несъстоятелност. По този начин нищожността и относителната недействителност се прилагат спрямо заличавания, както и спрямо прехвърляния на дялове и на акции, които са съобразени с действащото към момента на извършването им законодателство. Така с приетия закон се засягат придобити вече права или погасени задължения. Безспорно законодателят преценява как да уреди и преуреди обществените отношения, но в случая са нарушени границите, очертани от принципа за правната сигурност, изискващ стабилност на правните действия/сделки и предвидимост на правните последици от различните юридически факти. Да се предвижда недействителност, а още повече нищожност, когато при извършването на действията/сключването на сделките на правните субекти не са били известни предпоставките за обявяването им за нищожни или за недействителни, не е в съответствие с принципа за правовата държава. Убеден съм, че обществото има нужда да знае конкретните измерения на последиците от приетия закон. Когато решава да приложи такава крайна мярка, Народното събрание би следвало открито да дебатира колко са обезпеченията, които ще бъдат нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително недействителни, приблизително каква ще е стойността, с която ще бъде увеличена масата на несъстоятелността на КТБ след прилагането на закона. Само по този начин защитата на обществения интерес, изтъквана като основна цел на ЗИД ЗБН, ще придобие конкретни измерения. Необходимо е да се има предвид, че закрилата срещу обратното действие на правните норми е също така елемент на фундаменталния принцип, изведен от Съда на Европейския съюз - принципа за правна сигурност (дело 122/78, Töpfer v. the Commission (1978) ECR 1019; виж и дело 74/74, CNTA v. the Commission (1975) ECR 533). Той е елемент на правото на Европейския съюз и България като държава членка е длъжна да го съблюдава при приемането на вътрешното си законодателство.   Уважаеми народни представители, Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 5, § 6 и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет на 9 февруари 2018 г.

Радев обмислял поредното вето - върху закона "Пеевски за КТБ"

18 February 2018 07:47

Президентът Румен Радев обмисля дали да не наложи поредното си вето - този път на Закона за банковата несъстоятелност с автори депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, придобил гражданственост като "закона Пеевски за КТБ" или "закон за вторичното разграбване на КТБ". Това научи Клуб Z от източници от "Дондуков" 2. Текстовете бяха приети окончателно на 9 февруари с основната подкрепа на ГЕРБ. От БСП  бяха против текстовете, защото с тях се въвеждат правила със задна дата - белег на извънредно законодателство, а и в самия проект бе записано името на фалиралата КТБ, което на практика го прави закон за една конкретна банка. ГЕРБ и ДПС прокараха банковия закон на Пеевски Най-вече заради извънредното законодателство Радев е разпределил текстовете на правния си екип за становище. Близки до държавния глава обаче го съветвали да не налага вето на точно този закон с аргумента, че ако го направи ще стане обект на непрестанни нападки от медиите на Пеевски. Както е известно, той е издател на един от най-тиражните вестници - "Телеграф".  Затова и от "Дондуков" 2 допускат, че президентът може да избере друг вариант - да сезира Конституционния съд. Така хем ще е показал отношението си към закона, хем няма сам да "си вкарва главата в торбата", подлагайки се на евентуални медийни атаки. Призив президентът да наложи вето на закона "Пеевски" отправиха тази седмица и от "Да, България".  Според партията проблемите в приетите текстове са четири групи: те противоречат на "основополагащи за българския конституционен модел принципи", противоречат на правото на ЕС, промените предлагат решения, които са обратни на съвременните стандарти за производствата по несъстоятелност, ще се стигне до правен хаос, а самите текстове "не кореспондират с мотивите на вносителите". В мотивите са дадени примери от практиката на Конституционния съд в годините. Според "Да, България" законът противоречи на чл. 4, ал 1 от Конституцията, прогласяващ принципа на правовата държава  - най-вече заради това, че ще могат да се развалят сделки със задна дата, въпреки че към момента на извършването им са били действителни. Това е нарушение не само на конституционния ред у нас, но и на принципи на европейското право, смятат още от "Да, България". "Да, България" зове за вето на закона "Пеевски" за КТБ Въвеждането на петгодишен срок за завеждане на отменителни искове противоречи на целите на производството по банкова несъстоятелност, а именно "да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката", пишат още от партията. Освен това "удължаването на сроковете за провеждане на производствата по несъстоятелност в контекста на банковата несъстоятелност е решение, което е обратно на настоятелните препоръки на Световна банка за приемане на законодателство, което да ускори производството по несъстоятелност." "Целта на голяма част от разпоредбите е да преуредят съществуващи правни отношения, а съобразно правната теория това се определя като "обратно действие на закона", посочват от формацията на Христо Иванов.

За трети път делото "КТБ" не тръгна

14 February 2018 09:14

Най-мащабното и с може би най-голяма важност дело в историята на България поне що се отнася за Прехода - това за фалита на КТБ, не успя да тръгне за трети път, предаде репортер на Actualno.com. Очаквайте подробности!

Нов опит за старт на делото за източването на КТБ

14 February 2018 08:01

Делото за източването на близо 3 млрд. лв. и фалита на Корпоративна търговска банка може да тръгне днес.

"Да, България" поиска президентско вето върху Закона на Пеевски за КТБ

13 February 2018 13:29

Партията на бившия правосъден министър Христо Иванов „Да, България“ поиска от президента Румен Радев да наложи вето върху вече приетите законодателни промени в Закона за банковата несъстоятелност, по-известни като "Закон на Делян Пеевски за КТБ". Като основни причини за искането от "Да, България" сочат, че законът противоречи на основополагащи за българския конституционен модел принципи, на правото на ЕС и предлага решения, които са обратни на съвременнит

БСП и ДПС се скараха за КТБ

09 February 2018 10:33

БСП и ДПС се скараха за закона за КТБ. Червените не подкрепят идеите-противоречили на някои други закони. Хамид Хамид, който е съвносител се ядоса. Кажете си личния интерес, призова социалистите. Той видя едни и същи тези, изказвани от ляво и от "крадеца", който се криел в Белград, намеквайки за Цветан Василев. Хамид дори определи тезите на левицата като щуротии. Социалистите пък припомниха, че Цветан Василев е награждаван за банкер на годината и видя зависимостите на ДПС в централната ни банка. Предлаганите от ДПС промени включват: забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката в несъстоятелност; въвеждане на относителна недействителност на всяка сделка за прехвърляне на вземане с произход от банка, обявена в несъстоятелност, когато вземането е прехвърлено без реална несрещна престация и увеличаване на срока за предявяване на отменителните искове по несъстоятелност. Законопроектът предвижда също обявяването за нищожни на всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване на осребряването нейното имущество, както и недействителност на сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на банка след поставянето й под специален надзор. Припомняме, че в края на октомври от ДПС внесоха законопроект за банковата несъстоятелност. Съавтори на законопроекта са Йордан Цонев и...

ГЕРБ и ДПС се прегърнаха окончателно и законът на Пеевски за КТБ вече е факт

09 February 2018 08:32

Напълно очаквано законопроектът на Делян Пеевски за изменение на Закона за банковата несъстоятелност беше приет от Народното събрание и на второ четене. Припомняме, че проектът беше огласен като мярка срещу вторичното ограбване на активите на КТБ. За целта се предвижда действие със задна дата на норми от проектозакона, за да бъдат обявени за нищожни редица цесии, при които вложителят се е споразумял с длъжника на банката, който е кухо дружество, и последният е поел неговото вземане

Парламентът обяви за нищожни цесии и прихващания, свързани с КТБ

08 February 2018 17:03

Част от предложените от ДПС промени в Закона за банковата несъстоятелност са факт, след като парламентът ги прие на второ четене, и позволяват да бъдат обявени за нищожни със задна дата прихващания и цесии, свързани с КТБ. Останалите текстове се очакват да бъдат гласувани в утрешния пленарен ден. Цветан Василев започва да чете 11 000 страници... и делото КТБ тръгва Приетите промени въвеждат ограничение на правомощията на синдика, според което временният синдик и синдикът нямат право - до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение са случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане. Кунева, Мавродиев, Лукарски, Стойчев-Райчев с пари в брой от КТБ, твърди Бисер Лазов Създаде се нов текст по отношение на недействителност на сделки, извършени от трети лица. Според новите разпоредби недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане. Целта е да бъдат отменени фиктивните прихващания и цесии, извършени в първите месеци след затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) през юни 2014 г., обясниха от вносителите. В случай че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение. Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката. Това е една от най-съществените промени в законопроекта - удължаването на производството по несъстоятелност. Създава се законодателна възможност по отношение на КТБ синдиците, временните синдици и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в банките (ФГВГБ) да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки до юни 2019 г. - тоест, в 5-годишен срок от обявяване на несъстоятелността. Срокът за предявяване на отменителен иск се удължава от 2 на пет години. Макар законови промени от март 2015 г. да улесниха развалянето на тези сделки по съдебен път, синдиците не бързаха с исковете, чрез които да оспорят сделки с имуществото на КТБ, извършени след като четвъртата по големина банка у нас беше поставена под специален надзор. В деня, в който 43-ият парламент гласува промените, премиерът Бойко Борисов написа в профила си във Фейсбук: "Днешното гласуване спира разграбването на банката и гарантира, че държавата ще си върне парите". Процедурата по фалит на четвъртата инвестиционна банка в САЩ Lehman Brothers Holding за $639 милиарда се провеждаше едновременно в 16 държави и приключи за 4 години - през април 2012 г. вече се издължаваше на кредиторите си. Аферата "КТБ" навлиза в четвъртата си година и до момента синдиците са успели да разпределят само една събрана сума в масата на несъстоятелността - около 600 милиона лева преди година.

Станала ли е сградата на КТБ на площад "Гарибалди" обект на измама за 1 лев?

07 February 2018 12:30

Сградата на площад „Гарибалди“ в София, в която се помещаваха главните офиси на Корпоративна търговска банка (КТБ), е обект като залог на сделка, по която исканата реална цена е само 1 лев. Това пише блогът "Войната срещу КТБ", като се позовава на заверен на 21 декември, 2017 година от нотариус официален договор, вписан на 28 декември, 2017 година в Агенцията по вписванията. От написаното в блога излиза, че в сагата централни действащи лица са Бисер Лазов &ndas