Икономика и бизнес

13 март 2018 19:30

Горанов пред „Велт”: България е готова за еврото

Според финансовия министър страни от еврозоната могат да се учат от България как да се борят с корупцията...

източник: www.vesti.bg
Виж повече

 
Свързани новини

ЕК: Ниските доходи държат България далеч от еврото, държавните фирми са рискови

19 March 2018 12:45

Ниските доходи увеличават разстоянието между България и еврозоната. Нивото на необслужваните кредити в българските банки расте, докато в тези, които са чуждестранна собственост, намалява. Резултатите на държавните предприятия представляват риск за публичните финанси, а политическата намеса в тяхното управление е прекалено голяма. Пазарът на жилища трябва да се държи под наблюдение.  Тези констатации се съдържат в доклада на Европейската комисия в рамките на т. нар. европейски семестър, който прави преглед на макроикономическите дисбаланси. Държавни предприятия  Измерена на база възвръщаемост на собствения капитал, рентабилността на държавните предприятия в повечето сектори е значително по-ниска от тази на частния сектор и в сравнение с тези от другите страни в региона. Държавните предприятия в България се представят по-лошо по отношение на капитала и ефективността на труда в сравнение с частниия сектор. Енергетиката е най-губещият сектор и държавните енергийни предприятия са най-задлъжнели. В транспортния сектор двете жп фирми (БДЖ и НКЖИ) отчитат пасиви на стойност 2.6% от БВП. Правителството възнамерява да използва средства от концесията на летище София, за да подпомогне модернизирането на губещото БДЖ.  Представянето на държавните предприятия е източник на несигурност и риск за публичните финанси. Към юни 2017 г., задълженията на държавните предприятия и тези, в които държавата притежава най-малко 50% и упражнява контрол в тях, са около 17% от БВП.  Корпоративното управление на държавните фирми в България остава предизвикателство. Правилата, по които се управляват, не покриват повечето от условията, посочени в Насоки на ОИСР за корпоративното управление на Държавни предприятия. Основните предизвикателства са: неясната обосновка за държавна собственост в много случаите и фрагментарна надзорна рамка; липса на финансови насоки и отчетност; практиката за назначаване на мениджъри без конкурсни процедури. Политическата намеса е силна, което е за сметка на дългосрочна визия, прозрачност и високи стандарти на мениджмънт. Заплати и еврофондове двигател на растежа Увеличаването на заплатите и бързото усвояване на еврофондовете се очаква да са двигател на икономиката в средносрочен аспект. Вътрешното потребление се очаква да расте главно поради планираното увеличение на заплатите в обществения сектор през 2018. Заплатите ще продължат да имат положително въздействие върху частното потребление, но техният растеж се очаква да се забави. Износът и темповете на растеж на вноса се очаква да паднат и техният нетен принос към растежа ще клони към нула. Потенциалният БВП се очаква да расте с около 3% на година, което е под нивото на други страни от региона. Частните инвестиции не са се възстановили напълно след международните финансови кризи и последствията през втората половина на 2013-2014 г. Въпреки постепенното възстановяване на публичните инвестиции, започнало през 2017 г., базовият капитал не се очаква да се увеличи значително в средносрочен период, което се дължи на редица структурни пречки пред бизнеса и инвестициите, изискващи време да бъдат отстранени. Двигателят на растежа за българската икономика се измества от външния сектор към вътрешното търсене. Реалният растеж на БВП се оценява на 3.8% за 2017 г. Инвестициите бавно се възстановяват след 6.6-процентовия спад през 2016 г., тъй като доверието в бизнес сектора се подобрява и започна изпълнение на финансираните от ЕС проекти.  Голямо разстояние от еврозоната След сравнително бързото сближаване на доходите отпреди кризата, България се забави в догонването на средните за ЕС показатели. Разликата между БВП на глава от населението със средния за ЕС, изразен в стандарти на покупателната способност (PPS), е почти 13 процентни пункта. Процесът на конвергенция се забави след глобалната криза, но се възражда, тъй като растежът набра скорост след 2014 г. Сближаване с ЕС и еврозоната, обаче, е по-бавно, отколкото в други държави-членки с приблизително съпоставими нива на доходи по време на присъединяването като Литва, Румъния и Полша. Поради тази причина разстоянието на България от еврозоната от гледна точка на реалните доходи се увеличава, (което констатира и МВФ - бел.р.). МВФ: Предизвикателствата за България са ниските доходи и устойчивият растеж Данъчната система не е реализирала пълния си потенциал в данъчните приходи. Въпреки увеличаване на социалните вноски и акцизите, увеличението на данъчните приходи е малко предвид комбинираното въздействие на политическите мерки.  Расте нивото на необслужвани кредити в българските банки В доклада се отчита, че властите са предприели стъпки за подобряване на надзора на риска от свързани лица в кредитните експозиции. Парламентът прие промени на член 45 от Закона за кредитните институции, който определя граници за експозициите на свързани лица. Остава да се види колко добре могат да обхванат икономическите взаимовръзки в оценката на транзакциите между свързани лица. Изискванията за управление и отчитане на сделките със свързани лица трябва да се засилят. Предвид случилото се с КТБ, наблюдава се значителен напредък в подобряване на банковия надзор - предвид плана на БНБ от 2015 г., но някои важни мерки не са изцяло изпълнени. Основните мерки, които трябва да бъдат завършени, включват финализиране на наръчника за преразглеждане на надзорния преглед и оценка, укрепване на рамката за разрешаване и одобряване на плановете за действия на банките. Забавя се процесът за усъвършенстване на наличните инструменти за системите за ранно предупреждение (които помагат за идентифициране на рисковете - бел.р.) в подуправление "Банков надзор". Насоките на ЕЦБ относно необслужваните заеми, публикувана през март 2017 г., наложи на банките от еврозоната, особено тези с високи нива на необезпечени кредити, да създадат вътрешни стратегии, което се отнася и за дъщерните им дружества в България. Намеренията на БНБ обаче да разшири тези насоки до банките, които са българска собственост, и където нивата на необслужвани кредити са високи, не са били осъществени. Публични политики Държавният бюджет предоставя ограничени ресурси за насърчаване на социалното и икономическото развитие. Нивото на публичните разходи е около 36% от БВП, в сравнение със средната стойност за ЕС - 46% от БВП през 2017 г. Бюджетите за социални политики, образование и здравеопазване са много по-ниски като процент от БВП в сравнение със средните нива за ЕС. Това отчасти обяснява слабото въздействие на публичните политики върху намаляването на бедността и неравенство. Често разходи, дефинирани като публични, за инвестиции в образование и здравеопазване, показват липса на правилно насочване за подобряване на политиките в съответната област.  Сивата икономика, макар и леко да намалява, остава значително предизвикателство. Въпреки липсата на официални проучвания, според някои модели делът на сивата икономика в България е два пъти по-голям от средното за ЕС. Българската асоциация за индустриален капитал оцени загубата на приходи поради сива икономика на повече от 2% от БВП през 2016 г. България е подобрила много от мерките си с времето, но нейното класиране в рамките на ЕС все още е много ниско. Намаляване на високата корпоративна задлъжнялост ниво е възпрепятствано от несъстояла се структурна реформа и все още слабия вторичен пазар на необслужвани кредити. Въпреки продължаващото намаляване на задлъжнялостта, дългът на частния сектор остава висок спрямо нивата в останалите страни от региона. Дългът на частния сектор намаля от 132% на БВП през 2013 г. до 105% от БВП през 2016 г. Този спад е свързано главно с намаляването на дълга в нефинансовите корпораци, а дълговете на домакинствата са сред най-ниските нива в ЕС. Тежестта на корпоративния дълг може да се отрази отрицателно на инвестициите и растежа в средносрочен план.  Какво ни дава ЕС България е бенефициент на значими европейски структурни и инвестиционни фондове и очаква да получи до 9.8 милиарда евро до 2020 г. Това представлява около 3% от БВП годишно за периода 2014-2018 г. и 55% от публичните инвестиции. До 31 декември 2017 г. приблизително 5.3 млрд. евро (54% от всички средства) са разпределени за местни проекти: 3000 малки и средни предприятия са получили безвъзмездна помощ, създадени са 300 нови предприятия и 600 безработни са започнали нов бизнес. Освен това капацитетът за рециклиране на отпадъци ще се увеличи със 105 000 тона. Нови 220 000 души ще бъдат обслужвани от подобрено водоснабдяване и канализация. В сравнение с периода 2007-2013 г. над 500 млн. евро ще бъдат предоставени чрез финансови инструменти, което е близо двукратно увеличение. България напредва в усвояването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI). Към декември 2017 г. общият обем на финансиране на дейности, одобрени по EFSI, възлиза на до 349 млн. евро, което се очаква да доведе до общи частни и публични инвестиции от 1.5 милиарда евро. България е подписала и споразумения за 406 млн. евро за проекти по Механизма Свързана Европа.

България не бива да бъде допусната в еврозоната, зоват от Германия

01 March 2018 19:50

"По-добре без София" - под това заглавие германският Suddeutsche Zeitung публикува статия за амбициите на България да се присъедини към еврото. Вестникът припомня, че българският премиер Бойко Борисов възнамерява да подаде молба за присъединяване още през първата половина на тази година. Според авторката Керстин Гамелин, дотогава германското правителство ще трябва да вземе решение дали България може скоро да влезе в еврозоната. В Европейските договори е записано, че всяка държа

Експерт: Ръстът на БВП не е достатъчен, за да се целим в Еврозоната

15 February 2018 08:18

Въпреки оптимизма на управляващите и твърденията, че икономиката на България се развива добре, статистиката показва свиване на индустриалния износ, почти пълно изчезване на чуждестранните инвестиции и ръст на БВП на глава от населението, който е недостатъчен, за да се целим в нивата на държави от еврозоната. Това стана ясно от думите на икономиста проф. Димитър Иванов в интервю за bTV. "Премиерът има правото да показва увереност пред нацията, да показва увереност пред Европа и неговият изк

​Остри критики срещу плановете на Брюксел за разширяване на Еврозоната

14 February 2018 23:06

Маркус Зьодер - мъжът, който се очаква да стане премиер на германската провинция Бавария, заяви, че е твърдо против България и Румъния да станат част от евентуално следващо разширяване.

Проф. Вучева: Ако не влезем с фиксинг в еврозоната, ще има апокалипсис!

07 February 2018 18:28

България трябва да влезе с фиксирания сега курс на лева към еврото в еврозоната - 1.95583 лева за едно евро, в противен случай ще има апокалипсис. Това предрече днес проф. Христина Вучева в предаването "Лице в лице" по bTV, където заедно с проф. Гарабед Минасян дискутираха темата.  Вучева, която е бивш министър на финансите, обясни, че подписвайки договора за присъединяване към Европейския съюз, България се е задължила да приеме и еврото, но не е фиксиран срок за това, нито при какъв валутен курс. Проф. Минасян също потвърди за това.  Нашето място е в еврозоната, защото сме подписали договор, че като сме влезли в ЕС, сме задължени да влезем в еврозоната. Трябва да обсъждаме само това - какво правим, че да сме достойни за еврозоната. Не е уточнено само времето за това, нито при какъв валутен курс, заяви проф. Вучева. Проф. Вучева припомни, че ако искаме да влезем в т.нар. чакалня преди еврозоната - ERM II, има резолюция, че страните с валутен борд влизат с курса, който имат и нямат право на обезценка. Слава богу, че тези умни хора са решили това, каза Вучева. Защото в противен случай винаги хората на наемния труд плащат цената. По думите й, резолюцията на Европейския съвет постановява, че това е договореност между банките на страните, които дори не са членове на еврозоната, и Европейската централна банка (ЕЦБ) за контрол на валутния курс.  Според проф. Минасян, страната, която влезе в "чакалнята", има право на допустими отклонения плюс минус 15% от стойността на валутата си. Той заяви, че не знае да има такова задължение да се влиза с фиксиран курс в еврозоната. Когато си в чакалнята, поне две години трябва да покажеш, че валутният ти курс е стабилен плюс-минус 15%,  никой не казва при какъв валутен режим трябва да се влиза в еврозоната, заяви икономистът. Никой не ни задължава какъв валутен режим да приемем, валутният режим може да бъде паричен съвет, свободно плаващ..., заяви Минасян. Ако падне борсът, ще е същинска катастрофа, фиксираният курс е този, който ни държи в момента толкова години, БНБ няма право да определя, загубва правото да конкролира паричната емисия, тя вече не е пълноценна, коментира Христина Вучева. Тя припомни състоянието, в което се намираше България преди въвеждането на борда, за което вина носи и БНБ. Валутният резерв беше докаран до 400 милиона долара, и 242% хиперинфлация. Проф. Вучева е категорична, че с фиксинга трябва да влезем в еврозоната,"в противен случай ще почне играта с валутния резерв (паричният съвет задължава България парите в обращение да бъдат покрити с валутни резерви, които не се харчат - б.р.)". Тези близо 21 милиарда евро валутен резерв моментално ще бъде разграбен, измененията, които настъпват в тези турбуленции (с играта на валутния курс - б.р.), винаги са за сметка на наетите, хубаво е да имаш фиксирания курс да елиминираш този фактор, заяви Вучева, която поясни, че от това ще се възползват банки и чейнджбюра. Минасян каза, че ако действително е така, както проф. Вучева споменава, означава, че "ние сме калпав народ". Аз говоря с аргументи, контрира тя.  Публикувана през 2011 г. грама на американското посолство, разсекретена от WikiLeaks, пише, че "...Борисов иска финансово ограниченото му правителство да отвори за използване почти 4 млрд. евро, които се държат за гарантиране на стабилността на лева според изискванията на валутния борд, нещо, което може да стане само след въвеждането на еврото".

ДСБ: Очертава се провал на председателството

07 February 2018 13:28

“Демократи за силна България” излезе с позиция по повод очертаващия се, според тях, провал на българското правителство за приемането на България в Шенгенското пространство и Еврозоната (ERM-2). Ето целия текст на позицията: Десет години след приемането на България в ЕС, страната ни продължава да е извън едни от най-важните системи за сигурност на съюза, каквито са Шенгенското пространство и чакалня на Еврозоната (ERM-2). За този период от време влизането на България в тези две системи се превърна в приоритет на нацията. Преговорите за това би следвало да са основна, консенсусна национална задача по време на българското Председателство на Съвета на ЕС, защото интеграцията в Шенген и Еврозоната може да даде на българските граждани дългосрочна стабилност, сигурност и перспектива за доходи и благосъстояние, съответни на средните в Европа. Освен това българското правителство би трябвало да предприема действия и за присъединяване на България към Европейския банков съюз. Този въпрос беше приоритетен след фалита на КТБ и в последствие отпадна от фокуса на управляващите. Участието в Банковия съюз би донесло повече сигурност и външен контрол върху банковата система. Макар и правителството да демонстрира усилия на външнополитическа активност по тези въпроси, то не успява да заблуди западните ни партньори за покровителстването над собствената му корупция и олигархични зависимости. Оставането ни в ...

Какво спира България по пътя за Шенген и еврото?

04 February 2018 22:38

В момент, когато ЕС се съвзема след множество кризи и чертае пътя си напред, някои страни членки откриват, че не са толкова добре дошли по общия път. Това съобщава агенция "Блумбърг" в статия под заглавие "Стратегическият ъгъл на Европа здраво се бори да се присъедини към ядрото". България се стреми да се присъедини към еврозоната, както и към Шенгенското пространство за свободно движение и покрива критериите за напредък и в двете области. И в двата случая обаче резервираното отношение по този въпрос в някои по-богати страни от ЕС забавя процеса, отбелязва "Блумбърг" в статията, публикувана на сайта bloombergquint.com Бившата комунистическа страна, която подсилва стратегическият югоизточен фланг на ЕС, представлява тест за усилията на блока за по-тясна интеграция с цел да се справи с предизвикателства като засилващия се глобален протекционизъм и заплахата от нова бежанска вълна от Близкия изток и Африка. В комбинация с укрепването на еврозоната, ЕС цели да гарантира запазване на икономическото си влияние след изтеглянето на Великобритания след малко повече от година. Проф. Стив Ханке: Да живее левът! Не ви трябва еврозона "Изборът на България е да бъде част от ядрото", заяви външната министърка Екатерина Захариева в интервю в Брюксел на 30 януари. "Имаме ясна програма и ясни приоритети", добави тя. Германия, която още страда след 10-годишна борба с предизвиканата от Гърция дългова криза, помага да се сложи спирачка на българските аспирации към еврото. Холандия, в която действа силна антиимиграционна партия и Франция, която през последните години пострада от големи терористични нападения, са сред страните, които действат като спирачка на всяко разширяване на Шенген, според цитирани от Блумбърг анонимни служители в Брюксел, Берлин и София. Миналия юни германската канцлерка Ангела Меркел заяви, че иска България да се присъедини към еврозоната "възможно най-скоро", но сегашните спънки в процеса разкриват често срещаното в ЕС разминаване между политическите декларации и превръщането им политическа реалност - особено когато става дума за финанси. Гърция често се сблъскваше с подобни ситуации по време на преговорите за спасителна финансова помощ. "Всички възражения бяха чисто политически", каза в интервю Жолт Дарваш, изследовател в брюкселския мозъчен тръст "Брюгел". "Има двойни стандарти. Приемането на България като нов член на еврозоната не би трябвало да е проблем. България няма да стане нова Гърция." България, която планира да кандидатства за влизане във валутно-курсовия механизъм, известен като ERM-2 и който е част от пътя за присъединяване към еврозоната, изпълнява всички икономически изисквания. Националната валута, левът, вече е обвързан с еврото. Държавният дълг е доста под средния за еврозоната и под максималното равнище, определено от ЕС. Страната има бюджетен излишък и е достатъчно далеч от европейския лимит от 3% от БВП за бюджетните дефицити. Бавария срещу бърз прием на България в Шенген Балканската страна изпълнява отлично и всички изисквания за присъединяване към Шенген. През септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че България и Румъния трябва да станат част от Шенген "незабавно", защото изпълняват всички изисквания. Министър Захариева заяви, че страната е готова да се присъедини към Шенген "от много години" и че "този двоен стандарт не трябва да съществува".  Тактиките на Берлин за отлагане по валутния въпрос са комбинирани с продължаващ процес на оценка на годността на България за присъединяване към 19-членната еврозона, извършван от Европейската централна банка (ЕЦБ). Германското финансово министерство приветства "проявения от страни членки интерес към присъединяването към еврозоната", но подчерта, че ЕЦБ трябва да приключи оценката си. Тази подробна оценка трябва да включва аспекти на устойчивостта, подчерта говорител на министерството на финансите в Берлин. Според говорител на ЕЦБ банката работи по оценката и се очаква тя да бъде публикувана през май. Ще има ли повишаване на цените, ако приемем еврото? Някои официални представители казват, че опасенията за готовността на България за присъединяване към единната валута произтичат от опасността от инфлация, свързана със силния икономически растеж в страната и изискванията на банковия съюз на ЕС да се предотвратява финансова нестабилност. Други представители сочат равнището на корупция в България - най-лошото в ЕС, според "Трансперънси интернешънъл". Те казват, че еврозоната трябва да гледа отвъд твърдите икономическите критерии и да отчита силата на националните институции, когато обмисля дали да отвори вратите си за нови членове. "Блумбърг" припомня изявлението на финансовия министър Владислав Горанов от 11 януари, че правителството планира до средата на годината официално да кандидатства за влизане в ERM-2 и че ако се гледат чисто официалните критерии, София е "отличен ученик". БТА

Правни аспекти на влизането на България в еврозоната

04 February 2018 16:00

Влизането на България в еврозоната ще доведе със себе си и задължението за присъединяване на страната към Единния надзорен механизъмОт 1 януари 1999 г. досега еврото e въведено в 19 държави от Европейския съюз, като две - Великобритания и Дания, са информирали Европейската комисия, че няма да участват в този етап на Икономическия и паричен съюз. Oстаналите седем, включително и България, са задължени по силата на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) да приемат еврото и да полагат...

Шефът на БНБ: Искаме ли еврото, трябва фискална стабилност

30 January 2018 12:09

По пътя към Еврозоната България трябва да продължи с изпреварващия ръст на икономиката и да запази стабилността на публичните финанси.

За Горанов корупцията е медийно внушение

30 January 2018 11:00

Естественото място на България е в клуба на дисциплинирани и богати страни от европейския център, каза финансовият министър Владислав Горанов, по време на 12-та среща на бизнеса с правителството. Министърът отхвърли твърденията, че България е най-корумпираната европейска държава, предаде БТА. Нашата страна има от най-високите ръстове на икономиката и в този аспект корупцията остава вестникарско внушение. Присъединяването на България към еврозоната е съвместен проект на правителството и Европейската централна банка (ЕЦБ), посочи Горанов, който за първи път отбелязва съ-участието на ЕЦБ в управленските планове.  Големият проблем за намиране на кадри за бизнеса е състоянието на висшето образование, каза Горанов. Наблюдаваме пълна девалвация на системата за висше образование и младите хора предпочитат да учат и да работят в чужбина, подчерта той. Иван Кръстев: Липсата на добри кадри е проблем №1 за инвеститорите Добрата новина е, че тенденцията се обръща от 2012 до 2016 година около 40 хиляди души са се върнали в страната. Докато в началото са се връщали хора на възраст 40-65 години, то напоследък се връщат все по-млади хора. Финансовият министър посочи , че ръстът на производителността на труда в България се увеличава с по-бързи темпове от тези в ЕС. В периода 2000- 2016 година производителността на труда се вдига средно с 3.4 на сто годишно, а в ЕС с 1.9 на сто. Затова ако през 2007 година имаме 28% ниво на БВП на човек от населението към средните нива на Европа, то през в 2017 година отчитаме близо 50 на сто БВП на глава от населението от средните за ЕС, каза Горанов. Въпреки отчетените от него темпове, България продължава да е най-бедната държава в ЕС. Да кандидатстваме за еврозоната сега Министърът посочи, че правителството ще продължи с политиката си за увеличаване на минималните доходи, за да може да приближим доходите в страната близо до средните за Европа. В момента нагряването на пазара на труда дава шанс на бизнес процесите да се подобрят, но това трябва да върви с инвестиране в образованието и преодоляване на диспропорцията между бедни и богати и образовани - необразовани, отбеляза Горанов. Чуждите инвестиции в Румъния пет пъти по-големи от нашите